MELDPLICHT ICT-INBREUKEN
Status
Eenieder kan tot 6 maart 2015 via internetconsultatie.nl reageren op het conceptwetsvoorstel Gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity.

Inhoud Aanbieders van producten of diensten die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving moeten ernstige ICT-inbreuken melden aan de minister van Veiligheid en Justitie. Dit voorstel moet worden onderscheiden van het reeds bij de Tweede Kamer aanhangige – strafrechtelijke – wetsvoorstel 34 034 tot Implementatie van de Europese richtlijn over aanvallen op informatiesystemen. Daarnaast bereidt het ministerie een Wetsvoorstel bestrijding cybercrime (computercriminaliteit III) voor.

In werking Beoogd in 2016.

 

BESLAGVERBOD ROERENDE ZAKEN

StatusEenieder kan tot 15 maart via internetconsultatie.nl reageren op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met modernisering van de regels voor beslag (Wet modernisering beslagverbod roerende zaken).

Inhoud Verduidelijking en uitbreiding van de lijst van beslagvrije zaken. Daarnaast blijft voor mensen in een schuldbemiddelingstraject voortaan de inboedel in zijn geheel beslagvrij.

In werking Beoogd in 2016.

 

OPFHEFFING CRV EN CBB

StatusEenieder kan tot 15 april 2015 via internetconsultatie.nl reageren op het conceptwetsvoorstel Splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb.

Inhoud De taken van de Raad van State worden gescheiden en de bestuursrechtspraak wordt geconcentreerd. De Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden opgeheven en hun rechtsmacht gaat over naar de gerechtshoven (met de mogelijkheid van cassatieberoep bij de Hoge Raad) respectievelijk de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In werking Beoogd 1 januari 2017.

 

KOSTEN TUCHTRECHTSPRAAK NAAR ORDE

StatusWetsvoorstel 34 145 tot wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen) is op 6 februari ingediend bij de Tweede Kamer.

Inhoud De staat gaat de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak geheel doorberekenen aan notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders. De advocatuur betaalt vanouds al een deel zelf; de kosten van de rechterlijke leden van hof en raden van discipline komen daar nu bij. Beoogde besparing voor Veiligheid en Justitie: circa 7 miljoen euro. De tuchtrechter kan de veroordeelde beroepsbeoefenaar veroordelen in de kosten die de beroepsgroep maakt voor het tuchtcollege. Het voorstel geldt niet voor de zes andere beroepen met een wettelijk geregeld tuchtrecht, waaronder de medici en de accountants. De Raad van State adviseerde het voorstel te heroverwegen, omdat er met het toezicht en tuchtrecht ook een publiek belang is gemoeid en omdat de kosten voor de individuele beroepsbeoefenaars erg hoog worden.

In werking Beoogd 1 januari 2016.

 

WET AUTEURSCONTRACTENRECHT 

StatusWetsvoorstel 33 308 (Wet auteurscontractenrecht) is op 12 februari aangenomen door de Tweede Kamer en nu in behandeling bij de Eerste Kamer.

Inhoud Het exploitatiecontract wordt geregeld. Auteurs en kunstenaars krijgen recht op een redelijke vergoeding en er worden een zogenaamde bestseller bepaling en non-usus bepaling ingevoerd. Onredelijk bezwarende bedingen worden vernietigbaar en er kan een geschillencommissie worden ingesteld. De filmregeling wordt verduidelijkt. Bij amendement-Taverne is een regeling opgenomen voor open access beschikbaar stellen van wetenschappelijk werk.

In werking Beoogd 1 januari 2016.

 

SCHEIDEN ZONDER RECHTER

StatusWetsvoorstel 34 118 tot Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van de burgerlijke stand (Wet scheiden zonder rechter) is op 18 december ingediend bij de Tweede Kamer.

Inhoud Echtgenoten kunnen een gezamenlijk scheidingsverzoek indienen bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Scheiding zonder rechter kan alleen als er geen minderjarige kinderen zijn. De mogelijkheid van echtscheiding door de rechter op gemeenschappelijk verzoek blijft bestaan.

In werking Beoogd 1 januari 2016.

Download artikel als PDF

Advertentie