ACTIVEREN BELEGGINGSVERZEKERDEN
STATUS Eenieder kan tot 6 april 2015 via internetconsultatie.nl reageren op een concept van het Besluit houdende verplichting tot het activeren klanten met een beleggingsverzekering.
INHOUD Het besluit introduceert voor verzekeraars die beleggingsverzekeringen uit het verleden in portefeuille hebben, de verplichting om de klanten te ‘activeren’, zodat die inzicht krijgen in de financiële situatie van hun polis, overzicht krijgen van hun verbetermogelijkheden en, indien gewenst, stappen ondernemen om hun situatie te verbeteren.
IN WERKING Beoogd 1 juli 2015.

BESTUURLIJKE MAATREGELEN TERRORISMEBESTRIJDING
STATUS Eenieder kan tot 29 april 2015 via internetconsultatie.nl reageren op het conceptwetsvoorstel Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorisme-bestrijding
INHOUD Volgens het voorstel kan de minister van V&J straks, ‘indien dat noodzakelijk is met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid, aan een persoon die op grond van zijn gedragingen in verband kan worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan’ een meldplicht, gebieds- of contactverbod opleggen. Ook andere bestuurlijke maatregelen zijn mogelijk, zoals beëindiging van uitkering, financiële toelage of studiefinanciering. En als het gegronde vermoeden bestaat dat iemand zich in het buitenland zal aansluiten bij een terroristische strijdgroep, kan de minister hem een uitreisverbod opleggen. De maatregelen gelden hoogstens zes maanden en kunnen telkens met eenzelfde termijn worden verlengd. Tegen de maatregelen kan de betrokkene rechtstreeks in beroep bij de rechter met een versnelde procedure. Opzettelijk handelen in strijd met één van deze vrijheidsbeperkende maatregelen is strafbaar. Voorlopige hechtenis is mogelijk. Verder voorziet het wetsvoorstel in de mogelijkheid voor bestuursorganen om vergunningen, subsidies, erkenningen en ontheffingen in te trekken of niet te verlenen.
De maatregelen zijn aangekondigd in het Actieprogramma integrale aanpak jihadisme. De nieuwe voorstellen komen boven op de al bestaande ‘paspoortmaatregel’ van artikel 23 Paspoortwet en de bestaande bevoegdheden met betrekking tot terroristische misdrijven in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht. Zij komen ook boven op eerdere regeringsplannen, vervat in het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel 34 016 (wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor intrekking van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven) en in het conceptwetsvoorstel tot intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (zie Advocatenblad februari 2015).
IN WERKING Nog niet bekend. De wet vervalt automatisch vijf jaar na inwerkingtreding.

WONINGCORPORATIES NIEUWE STIJL
STATUS De wetsvoorstellen 32 769 (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) en 33 966 (Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) zijn op 17 maart unaniem aanvaard door de Eerste Kamer.
INHOUD Wijziging van de Woningwet. Het taakgebied van corporaties wordt beperkt tot het bouwen en beheren van woningen voor lage inkomens. Verder wordt het toezicht versterkt (Autoriteit woningcorporaties), de rol van de gemeente groter en krijgen huurders meer zeggenschap. Het nieuwe corporatiebestel moet op 1 juli 2015 van kracht worden.
IN WERKING Beoogd 1 juli 2015, gefaseerde inwerkingtreding mogelijk.

TAALEIS PARTICIPATIEWET
STATUS Wetsvoorstel 33 975 (wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB)) is op 17 maart aangenomen door de Eerste Kamer. PVV, VVD, PvdA, CDA en SGP stemden voor.
INHOUD Wijziging van de Wet werk en bijstand (inmiddels omgedoopt tot Participatiewet). De voorwaarden in het kader van de bijstand worden uitgebreid met de eis tot beheersing van de Nederlandse taal.
IN WERKING Beoogd 1 juli 2015.

Download artikel als PDF

Advertentie