Tegenstrijdige belangen met notaris-kantoorgenoot

  Hof van discipline, 16 mei 2014, zaak nr. 7015, ECLI:NL:TAHVD:2014:208.

  Gedragsregel 7.

  Het is een advocaat niet toegestaan rechtsbijstand te verlenen aan een van twee broers in een kwestie die nauw verwant is aan een kwestie waarbij zijn kantoorgenoot als notaris voor beide broers betrokken was.

 

Klager en zijn broer hadden gemeenschappelijke zakelijke belangen. Mr. X trad op als advocaat van de broer van klager, in verschillende kwesties waarin de belangen van de broers parallel liepen. Tussen de broers ontstonden geschillen, reden waarom ze hun gemeenschappelijke belangen ontvlochten. Deze ontvlechting werd vastgelegd in notariële aktes. Een kantoorgenoot van mr. X trad hierbij op als notaris. Over de ontvlechting ontstond een geschil. In dat geschil adviseerde mr. X de broer van klager.

    Klager stelt dat sprake is van een belangenverstrengeling, althans de schijn daarvan, nu mr. X tegen hem optreedt, voor zijn broer.

    De raad van discipline oordeelde dat mr. X zich kan beroepen op de uitzondering van gedragsregel 7 lid 5.

    Het hof concludeert in hoger beroep anders. Het enkele feit dat mr. X in het verleden voor de broer van klager is opgetreden bij welk optreden ook klager belang heeft gehad, is niet voldoende voor het oordeel dat mr. X niet zou mogen optreden tegen klager. Dan zou het uitgesloten zijn dat een advocaat tegen een voormalige cliënt zou optreden, terwijl gedragsregel 7 lid 5 beoogt dat onder strikte voorwaarden toe te laten. Echter, de rechtsbijstand die de broer van klager van mr. X vroeg, betreft dezelfde kwestie als die aan de notaris was toevertrouwd, namelijk de ontvlechting van de gezamenlijke belangen van de broers. Het is niet uit te sluiten dat de notaris op de hoogte is van vertrouwelijke informatie die afkomstig is van klager of zijn broer over de uitleg van de getroffen regeling.

    Naar het oordeel van het hof staan het nauwe verband tussen de door de notaris opgestelde ontvlechtingsaktes en het geschil over de uitleg van die aktes eraan in de weg dat mr. X, als kantoorgenoot van de notaris, in dat geschil tegen klager optreedt. Bij een geschillenbeslechting tussen de broer en klager zal de notaris, als kantoorgenoot van mr. X, immers een prominente rol moeten vervullen. Klager maakt tegen deze verstrengeling terecht bezwaar.

    Klacht gegrond, geen maatregel.

Download artikel als PDF

Advertentie