Het Hof van Discipline acht het structureel niet-innen van de eigen bijdrage niet klachtwaardig. De dekens hadden in het Advocatenblad 2014-12 laten weten het onwenselijk te vinden als advocaten in toevoegingszaken de eigen bijdrage van hun cliënten structureel niet innen. Ook kondigden de dekens aan toe te zien op de naleving hiervan en zo nodig tuchtrechtelijke maatregelen te nemen. Een dekenbezwaar over het structureel niet-innen van de eigen bijdrage verklaarde het Hof van Discipline op 10 april ongegrond.

In toevoegingszaken moet de rechtzoekende een eigen bijdrage betalen aan de toegevoegde advocaat. Advocaten hebben de vrijheid om deze bijdrage te innen of niet, maar de dekens achten structureel niet-innen onwenselijk. Ook cliënten werven met de tekst dat geen eigen bijdrage verschuldigd is, kon niet rekenen op goedkeuring van de dekens. De eigen bijdragen dient immers als drempel voor een beroep op gefinancierde rechtsbijstand, menen de dekens.

In tuchtzaak waarbij deze kwestie speelde diende de Haagse deken een dekenbezwaar en ging tegen de uitspraak van de raad van discipline in beroep. De algemeen deken diende dekenappel in en vroeg om een principiële uitspraak over het niet-innen.

In een uitspraak van 10 april, gepubliceerd op 22 april, bepaalt het hof dat de wet noch de verordeningen en gedragsregels de vrijheid van een advocaat om structureel de eigen bijdrage niet te innen beperkt. Bovendien is het hof niet gebleken van bijzondere handelingen of nalaten door de advocaat die deze vrijheid zou beperken. Volgens het hof strekt de Wet op de rechtsbijstand ertoe de toegang tot de rechter mogelijk te maken voor minvermogenden, maar niet om een barrière op te werpen of om een financieel beleid op de totale toevoegingskosten te voeren. Het dekenbezwaar wordt op dit punt ongegrond verklaard (de andere klacht van de dekens, over de seksuele toenadering van cliënten werd wel gegrond verklaard).

In het Advocatenblad van mei reageren de dekens op deze uitspraak. De dekens achten het structureel niet-innen van de eigen bijdrage nog steeds onwenselijk, maar zullen evenwel de uitspraak van het hof respecteren.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie