Voor advocaten relevante Haagse voornemens en nieuwe wetten.

Wet toezicht kredietunies
STATUS –  Initiatiefwetsvoorstel 33 949 van CDA en PvdA (wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)) wordt 28 april plenair behandeld door de Eerste Kamer.

INHOUD –  De initiatiefnemers willen kredietverlening voor het midden- en kleinbedrijf vergemakkelijken. Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers die (gezamenlijk) onderling geld uitlenen aan collega’s uit dezelfde sector of regio. Zij hoeven straks niet meer aan dezelfde eisen te voldoen als banken. Tot een eigen vermogen van 10 miljoen euro heeft een kredietunie geen vergunning meer nodig. Van 10 tot 100 miljoen gelden lichtere eisen. Daarboven is wel een bankvergunning nodig.

IN WERKING –  Beoogd in 2015.

Bekendmakingen aan personen met onbekend adres
STATUS –  Wetsvoorstel 33 956 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats) is op 11 februari tot wet verheven (Stb. 2015, 82).

INHOUD – Bekendmakingen aan personen met onbekend adres kunnen voortaan elektronisch worden gedaan in de Staatscourant in plaats van in dagbladen. Het gaat om ongeveer 45.000 openbare exploten per jaar voor de gerechtsdeurwaarders. De gemiddelde advertentiekosten bedragen nu 244 euro per openbaar exploot. Straks worden de volgende categorieën publicaties in de Staatscourant geplaatst: a) uittreksels van exploten op grond van artikel 54 Rv; b) oproepingen van belanghebbenden in civiele verzoekschriftprocedures (artikel 272 Rv); c) bekendmaking van oproepingen van verkeersovertreders in het kader van gijzeling op grond van artikel 28 Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften; en d) oproepingen in het kader van gijzeling van degene aan wie in een strafbeschikking een geldboete is opgelegd (artikel 578b Sv).

IN WERKING –  Beoogd 1 januari 2016.

Advocaat bij politieverhoor
STATUS –  Wetsvoorstel 34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294)) is sinds februari in behandeling bij de Tweede Kamer.

INHOUD –  Wijziging van Wetboek van Strafvordering en van de Overleveringswet. Het recht op consultatiebijstand bij aangehouden verdachten en het recht op verhoorbijstand voor aangehouden jeugdige verdachten bestaat sinds 2009 (Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor). Ter implementatie van de richtlijn worden die rechten in dit wetsvoorstel gecodificeerd en worden daaraan toegevoegd: het recht op verhoorbijstand van aangehouden volwassen verdachten en het recht op verhoorbijstand van niet-aangehouden verdachten. Daarnaast zijn aanvullingen van de Nederlandse wetgeving nodig betreffende het recht derden te informeren over de vrijheidsbeneming en het recht op een advocaat bij bepaalde onderzoekshandelingen en in overleveringsprocedures. De wijzigingen zijn deels opgenomen in het wetsvoorstel en deels in het bij de memorie van toelichting gevoegde Ontwerpbesluit inrichting en orde politieverhoor. Er vinden nu experimenten plaats met het stationeren van advocaten op de verhoorlocatie. Ook komen er pilots waarin advocaten structureel aanwezig zijn op een ZSM-locatie en van daaruit via een videoverbinding bijstand verlenen aan verdachten op verschillende detentielocaties. De kosten vormen daarbij een punt van aandacht.

IN WERKING –  Uiterste implementatiedatum 27 november 2016.

Vooralsnog geen enkelvoudige appel in kantonzaken
STATUS – Wetsvoorstel 33 316 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken) is in behandeling bij de Eerste Kamer.

INHOUD –  Volgens het voorstel kunnen kantonzaken ook in hoger beroep enkelvoudig worden afgedaan, waarbij de zogeheten poort-raadsheer beslist of dit nodig is.

IN WERKING –  De minister heeft de Eerste Kamer bericht het voorlopig verslag ‘niet op korte termijn’ te zullen uitbrengen.

Download artikel als PDF

Advertentie