Het Advocatenblad dook in de begroting van de Nederlandse orde van advocaten en sprak algemeen secretaris Raffi van den Berg over de cijfers. ‘De wettelijke taakopdracht van de NOvA is breed. Daarbinnen en daarnaast willen we de belangen goed dienen.’

De begroting die de NOvA over 2015 presenteerde, heeft een andere indeling dan vorig jaar. Nu zijn de kosten en inkomsten verdeeld over tien pijlers in plaats van de zes pijlers die de NOvA eerder hanteerde. ‘We haken met deze indeling aan bij onze wettelijke taken en activiteiten,’ vertelt Raffi van den Berg, de algemeen secretaris van het landelijk bureau. ‘De structuur is inzichtelijker zo en maakt verantwoording ten behoeve van het CvA duidelijk. We laten zien: dit zijn de taken die de wetgever ons heeft opgelegd en dit is het prijskaartje dat daarbij hoort.’ Zo verplichtte de nieuwe Advocatenwet de NOvA om een college van toezicht op te richten (goed voor 402.000 euro op de begroting). De nieuwe wettelijke regeling voorziet ook in kwaliteitstoetsen die de NOvA zal moeten opzetten. Voor de ontwikkeling van de kwaliteitstoetsen is in 2015 130.000 euro opgenomen; de kosten van uitvoering in de jaren hierna zijn nog niet duidelijk.

     Ook het wetgevingsproces zorgt voor onzekerheden op de begroting. Zo ligt het voorstel voor de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen nu bij de Tweede Kamer. De wetgever beoogt de kosten van tuchtrechters voor rekening van de NOvA te brengen, waar dit bedrag (begroot op 1,2 miljoen euro) eerder door het ministerie van Veiligheid en Justitie werd gedragen. ‘We betalen de rekening van het tuchtrecht al volledig en zouden dan nu ook de rechters moeten gaan betalen. Dit heeft de schijn van belangenverstrengeling en dat willen we absoluut niet,’ zegt Van den Berg. ‘Het is moeilijk begroten in een parlementair traject, want je weet niet wat je wanneer kunt verwachten, dat is nu eenmaal de dynamiek van een politiek proces,’ voegt de algemeen secretaris toe. In de begroting houdt de NOvA niettemin alvast rekening met invoering van de wet per 2016 voor 1.260.000 euro. Het begrote resultaat in 2016 komt hierdoor uit op -1.972.000 euro. De consequentie: de hoofdelijke omslag zal in 2016 en 2017 dan nog verder omhoog moeten naast de gebruikelijke indexering (zie de tabel ‘Financiële bijdrage’ op pagina 33).

     Op de begroting prijkt in 2015 voor het eerst ook de Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges, of EST. De NOvA vormt een organisatorische eenheid van de griffies en de secretariaten en digitaliseert de secretariaten van de tuchtcolleges met als doel ‘procesefficiency en kostenbeheersing’. Hiermee komt er een nieuwe digitale infrastructuur in de tuchtrechtspraak. ‘Dit valt misschien niet precies onder onze wettelijke taken,’ zegt Van den Berg. ‘We springen hier in een gat: eigenlijk zou de stelselverantwoordelijke, het ministerie, hiermee aan de slag moeten. Maar we vinden kwaliteit en informatieveiligheid van de ICT zo noodzakelijk dat we het zelf oppakken nu het departement het niet doet.’ De EST vervangt de posten van het hof van discipline en de raden van discipline op de begroting voor 2.175.000 euro.

     Sommige taken die de NOvA op zich neemt zijn niet duidelijk te zien, ook niet op de begroting, maar wel erg belangrijk, zegt Van den Berg. De algemeen secretaris noemt als voorbeelden contacten met de politiek en stakeholders. ‘Ook onze lobby is behoorlijk adequaat en tegelijkertijd zo goed als onzichtbaar. We hebben er mede voor gezorgd dat de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand bevroren zijn: dat doen we dus goed.’ De wettelijke taakopdracht van de NOvA is breed en de ruimte voor een eigen agenda is deels beperkt, zegt de algemeen secretaris. ‘Als we vanuit de politiek een taak opgelegd krijgen kunnen we niet zeggen: “Dat gaan we niet doen.” Of als het college van afgevaardigden ons vraagt om geld te besteden aan bepaalde zaken, zullen we dat doorgaans ook moeten doen. Voorop staat dat we de belangen van de Nederlandse advocatuur zo goed mogelijk willen dienen. Bij alles vragen we ons af: zijn we er hier voor als pbo (publiekrechtelijke beroepsorganisatie, red.)? Wat moet er op het prioriteitenlijstje? Besteden we het geld nu aan het juiste doel? En als we geld uitgeven aan zaken waar we geen geld aan zouden moeten uitgeven, hoor ik het graag.’

Nathalie Gloudemans-Voogd

Download artikel als PDF

Advertentie