Website nieuwe regelgeving online
De actuele versies van de wet- en regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten zijn nu online beschikbaar via http://regelgeving.advocatenorde.nl/.
    De regelgeving is per artikel in het systeem gezet waardoor u gemakkelijker door de website kunt scrollen en de artikelen kunt vinden via de zoekfunctie. De gevonden artikelen zijn te printen of te delen via social media.
    Als een artikel in de toekomst wordt aangepast, dan zal de actuele versie online staan en de oude versie via een knop beschikbaar worden gesteld.
    Wetgevingsadviezen en disciplinaire uitspraken zijn niet opgenomen op deze regelgeving-website.

Beleidsregel voor dekentoezicht
Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten heeft een beleidsregel vastgesteld voor het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens. In deze beleidsregel stelt het college van toezicht op grond van artikel 45h van de Advocatenwet algemene normen waaraan het toezicht en de klachtbehandeling moeten voldoen. Ook dienen de dekens toepassing te geven aan de door hen vastgestelde (beleids)regels en de afspraken en handlei-dingen die zij in het dekenberaad voor deze taken maken of opstellen. Het college van toezicht legt daarmee de regels en afspraken van de dekens ten grondslag aan zijn toezichtbeleid. De Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling is in werking getreden op 15 mei 2015 en is gepubliceerd op www.collegevantoezichtnova.nl.

KEI-debat
Op 19 mei debatteerde de Tweede Kamer over het eerste wetsvoorstel dat de digitalisering van de rechtspraak en de modernisering van het procesrecht mogelijk moet maken. Er werd een aantal kritische vragen gesteld door oppositie- én coalitiepartijen over onder meer de financiering en de samenwerking met de advocatuur.
    Zo benoemden de SP, de VVD en het CDA de zorgen die de NOvA heeft over de uitvoering van de digitalisering; zij riepen de minis-ter op om er extra op te letten dat ketenpartners worden betrokken en dat er naar hun wensen wordt geluisterd. Dit ontlokte minister Van der Steur de uitspraak dat KEI pas wordt uitgerold ‘als de advocatuur helemaal is aangesloten’.
    Tijdens het debat zijn er drie moties op het wetsvoorstel ingediend. De eerste motie, van het CDA en de SP, roept het kabinet op om de kosten van eventuele vertraging van KEI niet op de rechtspraak af te wentelen. Daarnaast heeft het CDA ook verzocht om uitstel van de invoering en hebben de VVD, de SP en de PvdA gezamenlijk gevraagd aan de minister om in gesprek te gaan met de Hoge Raad en Raad van State over hun eigen, separate digitaliseringstrajecten.
    Amendementen zijn ingediend door het CDA (maximalisering oproeptermijn naar drie maanden en evaluatie van de wet na invoe-ring) en de PVV (rechter moet termijnoverschrijding motiveren). Stemming over de moties en amendementen vindt plaats na het ter perse gaan van dit Advocatenblad, hierover later dus meer.

Download artikel als PDF

Advertentie