AANVALLEN OP INFORMATIESYSTEMEN
STATUS Wetsvoorstel 34 034 tot implementatie van richtlijn 2013/40/EU van het Europees parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8) is op 22 april 2015 (Stb. 165) tot wet verheven.
INHOUD De minimale maximumstraffen van een aantal computermisdrijven worden verhoogd naar twee jaar. Daarnaast worden drie strafverzwarende omstandigheden toe-gevoegd. De maximale gevangenisstraf wordt verhoogd naar drie jaar wanneer gebruik wordt gemaakt van een ‘botnet’, en naar vijf jaar wanneer het strafbare feit ernstige schade ten gevolge heeft of wanneer het feit is gepleegd tegen geautomatiseerd werk van een vitale infrastructuur.
De regering heeft overigens ook nog een wetsvoorstel inzake gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity in voorbereiding en een wetsvoorstel inzake bestrijding van cybercrime (computercriminaliteit III).
IN WERKING Beoogd 1 juli 2015 (implementatietermijn eindigt 4 september 2015).

 

MELDPLICHT DATALEKKEN
STATUS Wetsvoorstel 33 662 (Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoons-gegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalek-ken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp)) is op 26 mei als hamerstuk aanvaard door de Eerste Kamer.
INHOUD Zodra zich een lek voordoet in de beveiliging van persoonsgegevens moet de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens melding doen bij de toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens (straks: ‘Autoriteit persoonsgegevens’ (AP)), en vaak ook aan de betrokkene. De meldplicht geldt in de private en publieke sector. De AP kan een bestuurlijke boete opleggen. Er is over dit onderwerp een Europese Algemene verordening gegevensbescherming (COM (2012)11 def) in de maak.
IN WERKING Beoogd 1 januari 2016.

 

SPREEKRECHT SLACHTOFFER
STATUS Wetsvoorstel 34 082 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafpro-ces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden) is op 2 juni 2015 aangenomen door de Tweede Kamer.
INHOUD Dit wetsvoorstel verruimt de omvang van het spreekrecht van het slachtoffer tijdens het strafproces en versterkt de mogelijkheden tot toekenning van een tege-moetkoming aan nabestaanden van een verkeersmisdrijf.
IN WERKING Beoogd 1 januari 2016.

 

WERKGEVER GAAT KOSTEN
SCREENING BETALEN
STATUS Wetsvoorstel 33 673 (Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede enkele andere wijzigingen) is op 2 juni met een krappe meerderheid aanvaard door de Eerste Kamer.
INHOUD De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie mogen straks de kosten van veiligheidsonderzoeken met betrekking tot personen die een vertrouwensfunctie gaan vervullen doorberekenen aan de werkgever.
IN WERKING Wellicht 1 januari 2016.

 

‘PRE-PACK’
STATUS Wetsvoorstel 34 218 (Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfson-derdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)) is op 5 juni ingediend bij de Tweede Kamer.
INHOUD Het wetsvoorstel formaliseert het bij acht van de elf rechtbanken al gepraktiseerde fenomeen ‘pre-pack’. De rechtbank krijgt de mogelijkheid om op verzoek van een schuldenaar al voor een faillietverklaring in stilte aan te wijzen wie zij zal aanstellen als curator (hierna: beoogd curator) en te benoemen als rechter-commissaris (hierna: beoogd rechter-commissaris) mocht het tot
een faillissement komen.
IN WERKING Beoogd in 2016.

Download artikel als PDF

Advertentie