Verschoningsrecht advocaten bij (feiten)onderzoek

 

Naar aanleiding van het ordebericht ‘Fraudeonderzoek door advocaten’ in het Advocatenblad van april 2015 zijn vragen gesteld aan de NOvA over de reikwijdte van het verschoningsrecht. Om onduidelijkheden weg te nemen, benadrukt de NOvA dat het verschoningsrecht van toepassing is op (feiten)onderzoeken die advocaten verrichten in het kader van advocatuurlijke bijstand en advisering aan hun cliënten.
    Immers, het verschoningsrecht vindt zijn grondslag in het algemeen geldend rechtsbeginsel dat eenieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene om bijstand en advies moet kunnen wenden tot onder meer een advocaat (vgl. HR 1 maart 1985, NJ 1986, 173). Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad strekt het verschoningsrecht zich in de regel uit tot al hetgeen aan de advocaat in zijn hoedanigheid is toevertrouwd.
    Advocatuurlijke feitenonderzoeken kenmerken zich erdoor dat (feitelijke) gegevens aan de advocaat (in die hoedanigheid) ter beschikking worden gesteld. Vervolgens selecteert en beoordeelt de advocaat de juridisch relevante feiten teneinde de cliënt te adviseren over diens juridische positie en bij te staan in lopende of toekomstige procedures en/of optreden door autoriteiten. Op dergelijk advocatuurlijk feitenonderzoek, dat plaatsvindt binnen een juridische context, is het verschoningsrecht zonder meer van toepassing.

 

 

Bijeenkomst systeemkoppeling advocatuur

 

In het kader van de digitalisering van de Rechtspraak – die volgend jaar stapsgewijs zijn intrede zal gaan doen – zal er vanuit de Raad voor de rechtspraak een systeemkoppeling worden gemaakt waarbij voor advocatenkantoren de mogelijkheid bestaat op aan te sluiten. Deze system2system-koppeling biedt u de mogelijkheid om in uw eigen, vertrouwde softwareomgeving te blijven werken. Data worden vanuit deze omgeving rechtstreeks aan het systeem van de Rechtspraak geleverd. Softwareleveranciers zijn druk bezig de markt aan het verkennen en de benodigde software te ontwikkelen.
    Om partijen bij elkaar te brengen en informatie uit te wisselen, organiseert de Nederlandse orde van advocaten op donderdag 2 juli a.s. om 15.00 uur een bijeenkomst bij Van Doorne aan de Jachthavenweg 121 te Amsterdam.
Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

Wegens beperkte ruimte vragen wij u zich alleen aan te melden indien uw kantoor sterke interesse heeft voor een systeemkoppeling en reeds gebruikmaakt van specialistische juridische kantoorsoftware. Van uw kantoor is er plaats voor maximaal twee afgevaardigden en bij voorkeur personen die over de ICT gaan.
    Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 29 juni a.s. door het sturen van een bericht naar [email protected].

Download artikel als PDF

Advertentie