1. Terugtrekken
U gaat procederen tegen een man die uw cliënte lastigvalt met roddels op internet. Deze man neemt telefonisch contact met u op over een andere kwestie. U hebt niet in de gaten wie hij is en beantwoordt, zonder een nieuw dossier te openen, per mail zijn vraag. Als u hem daarna namens uw cliënte aansprakelijk stelt, zet de man op Facebook dat hij een aansprakelijkstelling ontving van zijn eigen advocaat…
Wat doet u?

 

2. Te duur pand
Is ons kantoor niet wat schamel, verdienen we niet beter? Mrs. X en Y vonden van wel, maar konden het nieuwe, dure pand toch niet betalen. Reden om kansloze zaken dan maar door te zetten tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en stagiaires te pushen zo veel mogelijk toevoegingen binnen te halen. Tot welke tuchtrechtelijke maatregelen leidde dit?

 

3. Hoofdbedekking

Advocaten mogen een hoofddoek dragen in de rechtszaal.

 

4. Zelf vonnis schrijven
Toen mr. X voor de tweede keer vergat de zaak van zijn cliënt aanhangig te maken, durfde hij daar niet meer mee voor de draad te komen. Hij schreef zelf twee vonnissen en een akte, en stuurde die aan de cliënt. Met welke maatregel zal hij worden geconfronteerd?

 

5. Te contant?
Uw cliënt heeft ruim een ton tegoed van de wederpartij wegens vergoeding van immateriële schade. Dat bedrag komt binnen op uw derdengeldrekening en u betaalt het contant door aan uw cliënt omdat hij een bijstandsuitkering heeft. Hebt u dan iets fout gedaan door de betaling voor de Sociale Dienst te verbergen?

 

6. Jong en zwak
Een advocaat kent een cliëntenbestand dat ‘in overwegende mate bestaat uit jonge, alleenstaande dames’. Minstens twee keer was sprake van (fysiek-)seksueel ongewenst intimideren van ‘vrouwelijke cliënten – zelfs in hun eigen woning’. Daarbij gaat het om vrouwen die ‘als gevolg van hun omstandigheden en problema-tiek een bepaalde mate van afhankelijkheid van verweerder hadden’. Deze advocaat werd eerder ook voor ongeoorloofde seksuele toenaderingen onvoorwaarde-lijk geschorst. Wat staat hem bij de tuchtrechter te wachten? Zal de advocaat…

 

7. Eén minuut
U weet heel goed dat u dertig dagen heeft om appel in te stellen van een beslissing van de raad van discipline (art. 56 lid 1 Advocatenwet). U weet ook dat een e-mail er soms een paar seconden, soms één minuut en soms een paar minuten of langer over doet om de adressaat te bereiken. Wat zal het resultaat zijn als het appel één minuut te laat op het mailadres van de griffier binnenkomt?

 

8. Boetefeest
Sinds 1 januari 2015 kan de raad van discipline u een geldboete opleggen van maximaal 20.250 euro (art. 48 lid 2 sub c Advocatenwet).
Voor overtredingen van verordeningen kunt u van de deken bestuurlijke boetes krijgen tot maximaal 8.100 euro (art. 45g). Wat is de maximale boete die de deken kan opleggen als toezichthouder Wwft?

 

9. ‘Wrok’
Uw cliënte heeft bij de psycholoog een goed gesprek gehad met haar ex. Ze vertelde dat ze wel wist dat ze de kinderen schaadde met dwarsliggen over de omgangsregeling, maar ze zat zo vol wrok over de echtscheiding… Vervolgens slaat de advocaat van de ex uw cliënte bij de rechter met deze ontboezeming om de oren. Maakt zij enige kans bij de tuchtrechter als ze klaagt over die advocaat?

 

10. Iets weglaten
Een advocaat schreef in de dagvaarding dat uit een e-mail van de curator ‘klip-en-klaar’ bleek hoe de vork in de steel zat. De wederpartij wist dat diezelfde curator jaren later een brief had geschreven waarin hij de situatie heel anders schetste, en diende een klacht in.
De advocaat erkent dat hij de ongunstige brief bewust heeft weggelaten, maar zegt te kunnen bewijzen dat die brief niet klopte. Mag de advocaat in de dagvaar-ding een ondersteunende e-mail noemen en de ongunstige brief verzwijgen?

 

 

Antwoorden

1. B (ECLI:NL:TADRAMS:2015:34. De advocaat (stagiaire) in kwestie trok zich onmiddellijk terug en kreeg een waarschuwing. De abrupte beëindiging was niet nodig en schaadde de belangen van de cliënte.)

2. A (ECLI:NL:TADRAMS:2015:37. De stagiaires werden voor deze gang van zaken niet verantwoordelijk gehouden.)

3. C (Artikel 14 Advocatenwet luidt nog steeds zoals in 1952. Ook het Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie is niet aangepast. Volgens het hof van discipline in de zaak-Enait is in wezen sprake van aan verandering onderhevig gedragsrecht en is een hoofddoek aanvaardbare kleding, ook in de rechtszaal (ECLI:NL:TAHVD:2009:YA0183)).

4. A (ECLI:NL:TADRSHE:2014:80.)

5. B (ECLI:NL:TADRARL:2013:61. Overigens moet een advocaat sowieso in beginsel giraal betalen (voorheen art. 10 Vafi, nu art. 6.27 Verordening op de advo-catuur)).

6. C  (De Raad zei slechts A. Raad: ECLI:NL:TADRSGR:2014:276; Hof: ECLI:NL:TAHVD:2015:109. In deze zaak besliste het hof ook nog dat de advocaat niet juridisch verplicht is om in toevoegingszaken de eigen bijdrage te innen. Dat hadden de dekens graag anders gezien, maar dit geheel terzijde…).

7. C (ECLI:NL:TAHVD:2014:203.)

8. B (Zie art. 45a lid 2 Advocatenwet, art. 27 lid 2 en 28 lid 3 Wwft, art. 13 Besluit bestuurlijke boetes financiële sector.)

9. A  (De Amsterdamse raad vond het niet klachtwaardig, maar het hof wel, ECLI:NL:TAHVD:2013:289).

10. C (Gedragsregel 30; ECLI:NL:TAHVD:2014:67.)

 

Als u bij meer dan vier vragen fout zit, volg dan snel nog een tuchtrechtcursus of onderwerp u subiet aan peerreviews. Of lees van nu af aan dan toch maar alle tuchtrechtuit-spraken helemaal achter in dit blad.

Download artikel als PDF

Advertentie