In augustus heeft de Rechtspraak de nieuwe beslagsyllabus gepubliceerd. Volgens de toelichting zijn er slechts ‘mineure’ wijzigingen aangebracht.Bijlage:

Zo is in de nieuwe beslagsyllabus opgenomen dat de verlofrechter niet zelf hoeft na te gaan of er overleg is geweest met de deken als advocaten conservatoire maatregelen bij niet-betalende cliënten willen treffen. Advocaten krijgen het advies in het beslagrekest zelf te vermelden of aan gedragsregel 27 lid 7 is voldaan.

Daarnaast is de passage over de hoogte van bankgaranties op grond van artikel 701 Rv aangepast. In de literatuur was voorgesteld een percentage toe te passen dat gerelateerd is aan de vordering. De beslagsyllabus vermeldt nu de vraag of die maatstaf wel een goede benadering van de te verwachten schade is.

Ook is naar aanleiding van een artikel in het NJB een passage toegevoegd over derdenbeslag onder aansprakelijkheidsverzekeraars. Bepleit was dat derdenbeslag onder aansprakelijkheidsverzekeraars op de door hen jegens de beslagdebiteur verschuldigde uitkering in het geheel niet zou mogen, maar dat standpunt gaat volgens de Rechtspraak in zijn algemeenheid te ver. ‘Als evenwel een beslag het voeren van verweer tegen de vordering van de beslaglegger op onaanvaardbare wijze blijkt te frustreren, kan dat reden zijn om in het kader van de belangenafweging bij een opheffingskortgeding het beslag op te heffen of te beperken,’ staat nu te lezen in de beslagsyllabus.

De beslagsyllabus bevat eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen. Ook staan ‘best practices’ beschreven van beslissingen die de rechter in bepaalde gevallen kan nemen, zonder de rechter overigens te binden.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie