WET AUTEURSCONTRACTENRECHT
Status Wetsvoorstel 33 308 tot wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerend kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht) is op 30 juni 2015 tot wet verheven (Stb. 257).
INHOUD Regeling van het exploitatiecontract. Auteurs en kunstenaars krijgen recht op een redelijke vergoeding en er worden een zogenaamde bestseller bepaling en non-usus bepaling ingevoerd. Onredelijk bezwarende bedingen worden vernietigbaar en er kan een geschillencommissie worden ingesteld. De filmregeling wordt verduidelijkt. Bij amendement-Taverne is een regeling opgenomen voor open access beschikbaar stellen van wetenschappelijk werk.
IN WERKING 1 juli 2015.

MEER GELIJKE BEHANDELING
Status Initiatiefwetsvoorstel 32 476 van de leden Bergkamp, Van Ark enzovoort tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling is op 21 mei 2015 tot wet verheven (Stb. 200).
INHOUD Volgens de Algemene wet gelijke behandeling mogen medewerkers niet worden ontslagen vanwege hun seksuele geaardheid, ras, geslacht of burgerlijke staat. In de wet is nu verduidelijkt dat organisaties met een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke grondslag ook geen onderscheid mogen maken op andere, aanvullende argumenten (de zogenaamde enkele-feitconstructie).
IN WERKING 1 juli 2015.

RAADGEVEND REFERENDUM
Status Wet van 30 september 2014, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum), Stb. 2015, 122, en Wet van 10 maart 2015 tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling, Stb. 2015, 123.
INHOUD Eerstgenoemde wet maakt het mogelijk om, op initiatief van burgers, een raadgevend referendum te houden met als doel de wetgever te adviseren voorgenomen wetgeving te wijzigen. De uitslag is niet bindend. Tijdens de plenaire behandeling van dit initiatiefvoorstel in de Eerste Kamer is een reparatievoorstel over een opkomstdrempel en een horizonbepaling toegezegd. Dat heeft geleid tot de tweede wet.
IN WERKING Beide wetten 1 juli 2015.

VOETBALVANDALISME
Status Wetsvoorstel 33 882 tot wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast is op 30 juni 2015 (Stb. 255) tot wet verheven.
INHOUD De burgemeester kan een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht opleggen, ook als iemand slechts één keer betrokken is geweest bij groepsgewijze ordeverstoring of als hem een stadionverbod is opgelegd. De strafrechter kan een gebiedsverbod opleggen. De termijnen zijn verlengd. Daarnaast is de maximale duur van de vrijheidsbeperkende maatregelen die de strafrechter op grond van artikel 38v Wetboek van Strafrecht kan opleggen, verhoogd van twee naar vijf jaar. Ook rond andere sporten dan voetbal, bij evenementen (zoals kermis, Koningsdag, oud en nieuw), bij wijkoverlast en bij uitgaansgeweld kunnen deze bevoegdheden worden ingezet.
IN WERKING 1 juli 2015.

GEWIJZIGD BOUWBESLUIT
Status Besluit van 15 juni 2015 (Stb. 249), houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de deregulering van de woonfunctie en enkele andere wijzigingen.
INHOUD Diverse regels voor bouwen zijn aangepast. Zo hebben particulieren voortaan meer vrijheid bij het (laten) ontwerpen van een eigen huis zoals de trappen, de plafondhoogte en de omvang van badkamer en toilet. Bouwen van nieuwe studentenwoningen is eenvoudiger. De minimale oppervlakte voor een woning is 15 m2. Dit was 18 m2. Een balkon en een fietsenhok zijn niet meer verplicht. De hoofdingang in een nieuw gebouw moet rolstoeltoegankelijk zijn. De ruimte in een gebouw met een publieke functie moet voor 80 procent rolstoeltoegankelijk zijn, in winkels is dat 60 procent.
IN WERKING 1 juli 2015.

Marian Verburgh

Download artikel als PDF

Advertentie