Allerlei informatieverplichtingen helpen uw cliënten om te bepalen of u de juiste man of vrouw voor de zaak bent. Voldoet de website van uw kantoor aan alle eisen? Auteur: Nathalie Gloudemans-Voogd

Wat zien potentiële cliënten als zij naar uw website kijken? Is het hen duidelijk wie hun juridische probleem zou kunnen oplossen? Weten zij wat de rechtsvorm is; ontwaren ze het KvK-nummer en btw-nummer? Geeft de site informatie over de kantoorklachtenregeling? Rechtzoekenden die overwegen een advocaten in te schakelen, moeten weten wie hun opdrachtnemer is. Daarom kent de wet verschillende informatieverplichtingen. Sinds 1 januari 2015 voegt de Verordening op de advocatuur (ook wel de ‘Voda’) daar enkele aspecten aan toe. Welke informatieverplichtingen hebben advocaten?

De dienstenrichtlijn legt bepaalde informatieverplichtingen op aan dienstenverrichters. Daardoor zou dienstverlening transparanter worden, zouden afnemers grotere keuzes krijgen en dat moest weer leiden tot betere diensten tegen lagere prijzen, zo overwoog Brussel. Eind 2009 is de richtlijn geïmplementeerd en werd titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aangevuld met afdeling 2a ‘Informatie over dienstverrichters en hun diensten naar aanleiding van de dienstenrichtlijn’. Dienstverleners, zoals advocaten die niet in dienstbetrekking zijn, hebben zich aan deze informatieverplichtingen te houden. Sommige bepalingen zorgden voor onduidelijkheid (onder andere over de verhouding met de titel over algemene voorwaarden). De NOvA kwam advocaten te hulp met een richtlijn over hoe de advocatuur aan artt. 6:230a-6:230e BW kan voldoen (te vinden op regelgeving.advocatenorde.nl).

De NOvA-richtlijn is expliciet geen juridisch advies en vrijwaart advocaten niet van ‘gerechtelijke of tuchtrechtelijke procedures’. Desondanks vinden advocaten er een uitgewerkt overzicht van de informatie die zij moeten vermelden op grond van art. 6:230b BW; dat zij lid zijn van de Nederlandse orde van advocaten bijvoorbeeld, en de adresgegevens van de NOvA. Uit art. 6:230e BW volgt dat de informatie correct, helder en ondubbelzinnig moet zijn en tijdig voor het sluiten van een schriftelijke overeenkomst bij de cliënt terecht moet komen. De NOvA noemt een aantal manieren waarop de informatieverstrekking mogelijk is (naar art. 6:230c BW): via een brochure in de wacht- of spreekkamer of bij de receptie bijvoorbeeld, als uw kantoor toegankelijk is voor nieuwe cliënten. U kunt die brochure of andere publicatie met de gegevens ook opsturen of overhandigen, mits dat maar gebeurt voordat de opdracht tot stand komt. Vermelding op de website is ook een mogelijkheid.

Overeenkomst

De Voda, nieuwe Verordening op de advocatuur, voegt in art. 7.4 lid 2 aan de informatieverplichtingen van artt.6:230a-6:230e BW enkele aspecten toe, naast de algemene eis in lid 1 dat advocaten de juiste voorstelling van zaken moeten geven over hoe ze praktijk uitoefenen. Advocaten zijn verplicht extra informatie te verschaffen om de cliënt en de potentiële cliënt ‘in staat te stellen een afweging te maken bij de keuze van een advocaat’, vermeldt de toelichting. Dus moeten advocaten met een of meer cliënten die niet hun werkgever zijn ‘openbaar en publiekelijk toegankelijk’ bekendmaken met wie de cliënt de overeenkomst van opdracht sluit. Als het kantoor onder een gezamenlijke naam optreedt, moet dat gegeven, en met wie, ook duidelijk zijn. Of er sprake is van een samenwerkingsverband en welke rechtsvorm die samenwerking heeft, moet worden gepubliceerd. Daarnaast moeten advocaten laten zien of ze individueel of gezamenlijk met anderen voor beroepsaansprakelijkheid zijn verzekerd en stelt de Voda verplicht dat advocaten informatie geven over hun kantoorklachtenregeling (een species van art. 6:230b sub 12 BW waar het over een interne klachtenregeling gaat). Deze informatie staat volgens de toelichting bij voorkeur op de website van het kantoor. Advocaten zullen de verschillende informatieplichten moeten nagaan om te zien of zij voldoende gegevens vermelden op hun website.

De lijst wordt nog iets langer bij overeenkomsten met consumenten (dus natuurlijke personen die niet handelen voor hun bedrijf of beroep). Dienstenverrichters die in een kantoor een overeenkomst aangaan met een consument zullen zich moeten houden aan art. 6:230l BW. Sluit u de overeenkomst telefonisch of elektronisch af, of buiten de geijkte verkoopruimte, dan is art. 6:230m BW over koop op afstand van toepassing. Bovendien kan er sprake zijn van oneerlijke handelspraktijken bij dienstenverrichters die contracteren met consumenten. Deze informatieverplichtingen gericht op consumenten overlappen grotendeels de informatie die dienstverleners op grond van art. 6:230b BW verschaffen, maar zijn op een paar punten specifieker. Zo moet de totale prijs, dus inclusief alle belastingen, gegeven worden, of een prijsberekening als de prijs niet vooraf berekend kan worden. Bovendien moet u in deze gevallen informatie geven over de wijze van betaling, levering en uitvoering. Art. 6:230m BW verplicht daarnaast de termijn waarbinnen de dienst geleverd wordt te vermelden en informatie te geven over duur, verlengen en opzeggen van de overeenkomst. Dit geldt ook op grond van art. 6:230l BW; daarnaast moet er iets gezegd worden over de wijze van nakoming. Martien Schaub ontwart in Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2014-1 de hele kluwen informatieverplichtingen.

Het kan potentieel nog ingewikkelder worden. Want wie een ‘dienst van de informatiemaatschappij’ levert, is ook gehouden aan de informatieverplichtingen van art. 3:15d BW. Dit artikel ziet kort gezegd op elektronische handel; er moet sprake zijn van een economische activiteit. Een advocatenwebsite met een korte ‘over ons’ en contactgegevens valt waarschijnlijk niet onder art. 3:15d BW. Maar advocaten die bijvoorbeeld online adviesdiensten aanbieden, verrichten wel een ‘dienst van de informatiemaatschappij’. In de praktijk komen de informatieverplichtingen van art. 3:15d BW grotendeels overeen met die van art. 6:230b BW. Art. 3:15d lid 2 BW verwacht meer informatie over de prijs (welke belasting en leveringskosten van toepassing zijn). Bovendien is het op grond van art. 3:15d BW verplicht om elektronische contactgegevens te verstrekken; art. 6:230b BW noemt dat slechts als optie.

Op het gebied van sancties is er een groter verschil. Voor overtredingen van artt. 6:230a-6:230e, 6:230l en 6:230m BW gelden de algemene civiele remedies en kan de Autoriteit Consument & Markt handhaven met boetes en een last onder dwangsom. Bij schendingen van art. 3:15d BW staan deze wegen ook open, maar is er bovendien sprake van een strafbaar feit: dit is een economisch delict strafbaar met een geldboete van de vierde categorie. Bovendien is de niet-naleving van het artikel een oneerlijke handelspraktijk; bewijsvermoedens maken de positie van consumenten die een kantoor aanspreken op schending van art. 3:15d BW daarmee sterker. Als er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk, moet de dienstenverrichter bovendien de schade vergoeden en is de overeenkomst vernietigbaar. Dit alles geldt niet voor overtreding van de Voda, maar advocaten moeten in dat geval wel rekening houden met tuchtrechtelijk handhaven door de deken. Reden genoeg om toch even door de ogen van deze toezichthouders, en die van uw potentiële cliënt, naar uw website te kijken.

De belangrijkste infoverplichtingen op een rij

Op eigen initiatief moet u vermelden:

 • De kantoornaam
 • De rechtspositie en rechtsvorm van uw kantoor of praktijk
 • Met welke persoon, welk samenwerkingsverband of welke rechtspersoon de cliënt de overeenkomst van opdracht zal sluiten
 • Of er onder een gezamenlijke naam wordt opgetreden, zo ja, met wie, of er sprake is van een samenwerkingsverband en elke rechtsvorm dit samenwerkingsverband heeft
 • Het bezoekadres van uw kantoor
 • Ook het postadres als dat afwijkt van het bezoekadres en adresgegevens waar u snel te bereiken bent en waarmee rechtstreeks gecommuniceerd kan worden (in de praktijk betekent dit e-mail en telefoonnummer; vermeld sowieso een e-mail adres als u online diensten aanbiedt).
 • Uw KvK-nummer
 • Dat u advocaat bent
 • Dat u als advocaat ingeschreven bent bij de Nederlandse orde van advocaten
 • De adresgegevens van de NOvA: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070 3353535, [email protected]
 • Uw BTW-nummer
 • Uw algemene voorwaarden
 • Rechtskeuze en forumkeuze (al zal dit meestal in de algemene voorwaarden staan
 • De prijs, als die vooraf bekend is (denk aan een vaste prijs voor een bepaalde dienst. Het uurtarief is geen vaste prijs, maar vanuit transparantie wel aan te raden om te vermelden. Noem eventuele belastingen en leveringskosten als u een online dienst aanbiedt of met consumenten contracteert.)
 • Een beschrijving van uw werkzaamheden in algemene bewoordingen
 • De wijze waarop vervanging of waarneming is geregeld, tenzij dit binnen kantoor of door een lid van het samenwerkingsverband wordt uitgeoefend (zoals bij grotere kantoren vaak het geval zal zijn)
 • Of u individueel of gezamenlijk met anderen voor beroepsaansprakelijkheid bent verzekerd
 • De adresgegevens van de verzekeraar voor beroepsaansprakelijkheid
 • De financiële en geografische dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Informatie over de kantoorklachtenregeling van artikel 6.28 lid 1 Voda
 • Dat u aangesloten bent bij een klachten- en geschillenregeling
 • Waar de cliënt informatie kan vinden over de klachten- en geschillenregeling

Op verzoek van de cliënt geeft u:

 • De prijs (de berekeningswijze of een gedetailleerde kostenraming)
 • Een overzicht van wet- en regelgeving inclusief gedragsregels van de NOvA of andere organisaties en verwijst u naar de vindplaats
 • Informatie over samenwerkingsvorm en nevenactiviteiten
 • Informatie over maatregelen om belangenconflicten te voorkomen

Let op bij overeenkomsten met consumenten: aanvullende, specifieke informatieverplichtingen over prijs, kosten, levering en algemene informatie over de overeenkomst kunnen van toepassing zijn (zie M.Y. Schaub, De informatieverplichtingen van de Dienstenrichtlijn (art. 6:230a-f BW), TvC 2014-1, p. 21-30).

Advertentie