–     Hof van discipline, 7 november 2014, zaak nr. 7078, ECLI:NL:TAHVD:2014:318.
–     Artikel 2 lid 2 en 46 Advocatenwet; gedragsregel 1.
–     Bij de inschrijving in een ander arrondissement moet de advocaat melding maken van alle lopende tuchtrechtelijke zaken.
 
Mr. X vulde bij zijn verhuizing naar een ander arrondissement een formulier in voor de verklaring ex artikel 2 lid 2 Advocatenwet. Uit dit formulier moet onder meer blijken of de aanvrager tuchtrechtelijk is veroordeeld. De vraag: ‘Zijn er op dit moment één of meer tuchtrechtelijke klachten tegen u in onderzoek?’ beantwoordde mr. X met nee, evenals de slotvraag: ‘Zijn er feiten en/of omstandigheden die een inschrijving op het tableau in de weg zouden kunnen staan?’ Kort voor het indienen van dit formulier behandelde de raad van discipline echter een klacht tegen mr. X, die kort na het invullen van het formulier leidde tot een waarschuwing.
    Volgens de raad heeft mr. X in strijd met de waarheid verklaard dat er geen tuchtrechtelijke klacht tegen hem liep. Mr. X bestrijdt dit, omdat na het sluiten van de behandeling ter zitting van de raad geen klachten tegen hem meer ‘in onderzoek’ zouden zijn.
    Het hof verwerpt dit betoog. Mr. X heeft de vraag, met name het daarin gebezigde begrip onderzoek, te beperkt opgevat. Hij wist dat het aanvraagformulier verband hield met zijn voorgenomen kantoorverplaatsing. En hij wist, althans behoorde te weten, dat met dit formulier beoogd wordt voor de deken en de raad van toezicht informatie over de betrokken advocaat te verzamelen over verschillende onderwerpen, zoals een tuchtrechtelijk verleden. Deze informatie was in dat andere arrondissement vermoedelijk niet bekend, maar was mogelijk wel relevant voor de beslissing tot inschrijving.
    Daarom en mede gezien de slotvraag, naar vermelding van relevante feiten waarnaar wellicht niet expliciet werd gevraagd, had mr. X zich dienen te realiseren dat tot ‘onderzoek’ ook moet worden gerekend het deel van (lopende) tuchtprocedures waarin de tuchtrechter na behandeling van de zaak nog geen (eind)uitspraak had gedaan.
    Berisping.

Download artikel als PDF

Advertentie