De rapportages in jaarverslagen van plaatselijke orden moeten inzichtelijk zijn en een zelfde mate van detail bevatten, waardoor ze onderling vergelijkbaar zijn. Dat is een van de aandachtspunten in het tussentijds verslag van het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten, dat maandag 7 september openbaar werd gemaakt. ‘Dan kan het bijvoorbeeld niet meer voorkomen dat er in sommige jaarverslagen uitgesplitste resultaten van de afgelegde kantoorbezoeken ontbreken.’

Het college van toezicht constateert dat ‘veel orden gedetailleerd verslag doen over het uitgeoefende toezicht en de klachtbehandeling, waar andere volstaan met een kernachtig verslag’. Daarom pleit het college voor een uniform format dat leidt tot een inzichtelijke en onderling vergelijkbare verantwoording.

Ook wijst het college, belast met het toezicht op plaatselijke toezichthouders, erop dat slechts een enkele orde vermeldt om welke reden een dekenbezwaar is ingediend. ‘Dat verdient bredere navolging.’

Met betrekking tot de klachtbehandeling beveelt het college aan meer inzicht te geven in de recidive. Het college wijst erop dat een kleine groep advocaten verantwoordelijk is voor een groot deel van de klachten. ‘Meer informatie is wenselijk over de onderverdeling van de klachten binnen deze groep, de aard van de klachten en de praktijk van de betrokken advocaten, bijvoorbeeld qua rechtsgebied, kantoorsoort en ervaring.’

Bij enkele orden is sprake van onderbezetting op de bureaus van de orden, constateert het college bovendien. ‘Door de concentratie van taken bij de dekens en door de nieuwe taken die er sinds 1 januari bij zijn gekomen, is het essentieel dat de dekens kunnen beschikken over goede ondersteuning, zowel kwantitatief als kwalitatief.’

Het college maakt uit de jaarverslagen van de orden op dat de dekens in wisselende mate dekenbezwaren indienen. ‘Het college acht het aan te bevelen dat de dekens vaker zelf een klacht indienen als sprake is van een ernstige situatie of herhaalde overtredingen door een advocaat.’

Per 1 januari 2015 kregen de plaatselijke dekens de bevoegdheid om een bestuurlijke boete of last onder dwangsom op te leggen. Voor de tweede helft van 2015 schrijft het college ‘benieuwd te zijn naar de ervaringen van de dekens met deze extra bevoegdheden, en in hoeverre dit de effectiviteit van het toezicht ten goede komt.’

Het college bestaat sinds 1 januari 2015 en stelt zich tot doel de kwaliteit van het toezicht op advocaten en de behandeling van klachten over advocaten door de lokale dekens te bewaken. Voorzitter van het college is algemeen deken Walter Hendriksen. Kroonleden zijn oud-informateur en oud-staatsraad Rein Jan Hoekstra en voormalig lid van de Tweede Kamer voor de SP Jan de Wit.

Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie