WET HERGEBRUIK VAN OVERHEIDSINFORMATIE
STATUS Wetsvoorstel 34 123 houdende regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie) is op 24 juni 2015 (Stb. 271) tot wet verheven.
INHOUD Implementatie van EU-richtlijn 2013/37/EU. Op advies van de Raad van State worden de regels over hergebruik van openbare overheidsinformatie nu in een eigen wet ondergebracht. Archieven, musea en bibliotheken moeten meewerken aan hergebruik van die informatie en verzoeken om hergebruik in beginsel altijd inwilligen. Vergoedingen voor het beschikbaar stellen van de informatie mogen niet hoger zijn de daadwerkelijke kosten. Alleen organisaties die kostendekkend moeten werken, zoals het Kadaster, de Dienst Wegverkeer (RDW) en de Kamer van Koophandel mogen wel hogere tarieven vragen. Digitale informatie moet voortaan in een open en machineleesbaar formaat worden aangeboden.
Hangt samen met wetsvoorstel 34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik), dat nog in behandeling is bij de Tweede Kamer.
IN WERKING 18 juli 2015.

 

NIEUWE ASIELPROCEDURE
STATUS Wetsvoorstel 34 088 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180)) zijn op 8 juli 2015 (Stb. 292) tot wet verheven.
INHOUD De EU-lidstaten gaan dezelfde normen hanteren bij asielprocedures en asielopvang. Voor Nederland betekent het wetsvoorstel onder meer dat de bestuursrechter de beslissing van de IND volledig in plaats van marginaal kan gaan toetsen. Daarnaast wordt de procedure in Aanmeldcentrum Schiphol ingericht als een grensprocedure.
IN WERKING 20 juli 2015.

 

FAILLISSEMENTSFRAUDE EN CIVIELRECHTELIJK BESTUURSVERBOD
STATUS Wetsvoorstel 33 994 (bestrijding faillissementsfraude) en wetsvoorstel 34 011 (civielrechtelijk bestuursverbod zijn op 23 juni 2015 met algemene stem-men aangenomen door de Tweede Kamer.
INHOUD Het eerste wetsvoorstel versterkt de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van faillissementsfraude; het tweede wetsvoorstel sterkt ertoe om voor maximaal vijf jaar te voorkomen dat malafide bestuurders bestuurder of commissaris bij een rechtspersoon blijven of worden. Bij amendement-Gesthuizen is de strafmaat voor het niet-voldoen aan de administratieverplichtingen bij faillissement (artikel 344a Wetboek van Strafrecht) verhoogd van twee naar vier jaar. De voorstellen zijn onderdeel van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht (Kamerstukken II 2012-13, 29 911, nr. 74). Op 5 en 10 juni jl. zijn in dat kader bij de Tweede Kamer de wetsvoorstellen 34 218 (Continuïteit ondernemingen I of ‘pre-pack’ – zie Advocatenblad juli/augustus) resp. 34 253 (Versterking positie curator) ingediend.
IN WERKING Beoogd 1 januari 2016.

 

EIGEN BIJDRAGEN VEROORDEELDEN
STATUS Wetsvoorstellen 34 068 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting) en 34 067 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg) zijn op 23 juni 2015 aange-nomen door de Tweede Kamer.
INHOUD Een deel van de kosten die de overheid maakt voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en voor detentie wordt op de daders verhaald. Dit ter uitvoering van het Regeerakkoord. Een aantal Europese landen heeft al een soortgelijke regeling. Beoogde netto-opbrengst: € 65 miljoen per jaar. Een deel van de opbrengst zal naar de slachtofferzorg gaan.
IN WERKING Beoogd 1 januari 2016.

Download artikel als PDF

Advertentie