Gerbrandydebat 2015

Kamerleden en advocaten kruisen de degens op 11 november tijdens het zesde Gerbrandydebat in Sociëteit De Witte in Den Haag over actuele vraagstukken op het snijvlak van advocatuur en politiek. Het debat is een jaarlijks terugkerend evenement. Het inleidend pleidooi wordt gehouden door de minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur en zal gaan over de kwaliteit van de rechtspleging. Daarna zullen politici en advocaten naast dit thema debatteren over de afluister-praktijken die leiden tot onrust binnen de advocatuur, met als vraag: hoe ver mag men gaan in de strijd om veiligheid? Dit alles onder de bezielende leiding van politiek commentator Ferry Mingelen.
    Het debat begint om 18.00 uur (inloop 17.30 uur) en duurt tot 20.00 uur. Ter afsluiting vindt een borrel plaats in de Pleinzaal van Sociëteit De Witte.
    Houdt uw e-mail in de gaten voor de uitnodiging. Het bijwonen van het debat is geheel kosteloos.

 

Innovatie-platform

De NOvA organiseert ‘Het Innovatieplatform’; een serie bijeenkomsten waar met advocaten en overige experts wordt gesproken over ontwikkelingen die de advo-catuur raken.
    De eerste bijeenkomst is op dinsdag 13 oktober om 15.00 uur in het West-Indisch Huis in Amsterdam. Onderwerpen die dan aan de orde komen zijn ‘Alternati-ve Business Structures’ en ‘Mediation’.
    Er is veel belangstelling voor het evenement en intussen zijn alle plaatsen vergeven. Een tweede bijeenkomst van ‘Het Innovatieplatform’ staat gepland voor 1 december aanstaande. De NOvA stuurt hierover binnenkort een e-mailing.

 

Alternatief voorstel invulling kwaliteitstoetsen

De algemene raad moet op grond van het nog in te voeren artikel 26 van de Advocatenwet invulling geven aan kwaliteitstoetsen die de kwaliteit van de advocatuur bevorderen. Tijdens de vergadering van het college van afgevaardigden op 16 september presenteerde de algemene raad een systeem van kwaliteitstoetsen dat via kantoren wordt uitgevoerd.
    Het voorgestelde systeem bevat een aantal richtingen die de AR beschouwt als minimale invulling van kwaliteitstoetsing. Het gaat om een vorm van intercollegi-ale kwaliteitsbevordering, het opzetten van een reeds verplicht klanttevredenheidssysteem en bijvoorbeeld een ontwikkel- en opleidingsplan per advocaat. Ook denkt de AR aan het meer transparant maken van het aanbod van advocaten voor rechtzoekenden. De AR komt hiermee tegemoet aan de wensen en behoef-ten van de beroepsgroep.
    Een eerder voorstel van peer review met verplichte dossierinzage heeft de AR laten varen. ‘Dat een kwaliteitssysteem een element van intercollegia-le kwaliteitsbevordering bevat, ziet de NOvA als belangrijk uitgangspunt,’ zegt AR-lid Hans Vogels. ‘Hoe dit kwaliteitssysteem eruit komt te zien, wordt in nader overleg met de balie bepaald.’ De gedachte is dat aansluiting wordt gezocht bij bestaande kwaliteitssystemen binnen kantoren. Eenmanskantoren en kantoren tot en met vijf advocaten kunnen onderling een netwerk vormen voor intercollegiale toetsing.
    De algemene raad zal de kwaliteitssystemen van kantoren toetsen. De kosten zullen naar verwachting 45 euro per advocaat per jaar bedragen. De NOvA gebruikt het najaar van 2015 en een deel van 2016 voor de verdere invulling.

Download artikel als PDF

Advertentie