PRIVAATRECHTELIJKE HANDHAVING MEDEDINGINGSRECHT
STATUS Eenieder kan tot 8 november 2015 via internetconsultatie.nl reageren op een voorontwerp van een Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht.
INHOUD Het wetsvoorstel implementeert Richtlijn 2014/104/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie (PbEU L 349/1). De richtlijn heeft een tweeledig doel. Ten eerste het garanderen dat benadeelden van mededingingsinbreuken daadwerkelijk schadevergoeding kunnen vorderen. Ten tweede bevat de richtlijn maatregelen om te voorkomen dat de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht de publiekrechtelijke handhaving door de Europese Commissie en nationale mededingingsautoriteiten doorkruist. De regels worden neergelegd in aparte afdelingen van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
IN WERKING Beoogd 1 februari 2017. Einde implementatietermijn 26 december 2016.

TEGENGAAN HUWELIJKSDWANG
STATUS Wetsvoorstel 33 488 (Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang)) is op 7 oktober 2015 tot wet verheven (Stb. 354).
INHOUD Deze wet bemoeilijkt het sluiten van gedwongen huwelijken. Minderjarigen mogen niet meer trouwen. Zogenaamde neef/nichthuwelijken worden moeilijker, dit mede ter uitvoering van het regeerakkoord (TK 33 410 nr. 15). Bij huwelijksdwang krijgt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om het voorgenomen huwelijk niet door te laten gaan. Onder dwang gesloten huwelijken kunnen eerder nietig worden verklaard. De erkenning van in het buitenland gesloten polygame huwelijken wordt beperkt.
IN WERKING 5 december 2015.

SPOEDWET MENSENSMOKKEL
STATUS De bewindslieden van Veiligheid en Justitie hebben 16 oktober 2015 bekendgemaakt dat zij bij de Tweede Kamer een spoedwet gaan indienen om per 1 januari 2016 de gevangenisstraffen voor mensensmokkel te verhogen.
INHOUD Doel is om deze criminele activiteiten beter te kunnen bestrijden en om meer recht te doen aan de ernst van het delict. Het strafmaximum wordt verhoogd van vier naar zes jaar. Als er sprake is van mensensmokkel bij de uitoefening van een ambt of beroep gaat de gevangenisstraf omhoog van zes naar maximaal acht jaar. Gaat het om beroepsmatige activiteiten of activiteiten in georganiseerd verband, dan wordt de gevangenisstraf tien in plaats van de huidige acht jaar. Bij ernstig lichamelijk letsel of overlijden als gevolg van mensensmokkel komen de maximumstraffen op respectievelijk vijftien jaar of achttien jaar.
IN WERKING Beoogd 1 januari 2016.

WET KWALITEIT, KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG
STATUS Wetsvoorstel 32 402 (Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)) is na een jarenlang wetgevingsproces op 6 oktober 2015 aanvaard door de Eerste Kamer. Het CDA stemde, op één lid na, tegen.
INHOUD Dit wetsvoorstel (Wkkgz) is de voortzetting van het in juni 2010 ingediende wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). Ten gevolge van de derde nota van wijziging heeft het wetsvoorstel Wkkgz slechts betrekking op de onderdelen kwaliteit, klachten en geschillen. In de derde nota van wijziging zijn die onderdelen van het oorspronkelijke wetsvoorstel Wcz die betrekking hadden op goed bestuur, medezeggenschap, de ‘Wgbo-bepalingen’ en de Wet toelating zorginstellingen uit het voorstel geschrapt. Ook het gewijzigde voorstel stuitte in het veld nog op veel weerstand. Naar aanleiding van een motie-Don (SP) c.s. heeft de minister van VWS aan de Eerste Kamer toegezegd de mogelijke uitbreiding van de werkingssfeer van de Wkkgz naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 te ‘sonderen bij de Tweede Kamer’.
IN WERKING Beoogd in 2016.

Marian Verburgh

Download artikel als PDF

Advertentie