Voor advocaten relevante Haagse voornemens en wetten.

Verlies Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

STATUS Wetsvoorstel 34 016 (R2036) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven) is in behandeling bij de Eerste Kamer. Plenaire behandeling is gepland op 16 februari 2016.

INHOUD Deelname aan een terroristische organisatie leidt automatisch tot verlies van het Nederlanderschap. Er moet wel een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling zijn. Nu is verlies van rechtswege alleen mogelijk als iemand vrijwillig dienst neemt in het leger van een vijandige staat. Deze en nagenoemde maatregelen zijn aangekondigd in het Actieprogramma integrale aanpak jihadisme.

IN WERKING Beoogd 1 maart 2016.

Intrekking Nederlanderschap wegens terrorisme

STATUS Wetsvoorstel 34 356 (R2064) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid) is op 4 december 2015 ingediend bij de Tweede Kamer.

INHOUD Het voorstel introduceert een nieuwe intrekkingsgrond in het belang van de nationale veiligheid, onder specifieke voorwaarden. Een strafrechtelijke veroordeling is geen vereiste.

IN WERKING Beoogd 1 juli 2016.

Bestuurlijk uitreisverbod jihadisten

STATUS Wetsvoorstel 34 359 (Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)) is op 7 december 2015 ingediend bij de Tweede Kamer.

INHOUD De minister van V&J kan straks bij vermoedens van terrorisme een meldplicht, gebieds- of contactverbod opleggen. Ook wordt een uitreisverbod mogelijk. De maatregelen gelden hoogstens zes maanden en kunnen telkens met eenzelfde termijn worden verlengd. Er staat beroep – zonder schorsende werking – open bij de bestuursrechter. Het overtreden van de verboden of voorschriften is een misdrijf waarop een jaar cel staat. Verder kunnen bestuursorganen straks vergunningen, subsidies, erkenningen en ontheffingen intrekken of weigeren bij – samengevat – vermoedens van terrorisme.

IN WERKING Beoogd 1 juli 2016. De wet vervalt na vijf jaar.

Verval paspoort jihadisten

STATUS Voorstel van Rijkswet 34 358 (R2065) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd) is eveneens op 7 december 2015 ingediend bij de Tweede Kamer.

INHOUD Om te voorkomen dat personen aan wie krachtens de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding een uitreisverbod is opgelegd, toch met hun Nederlandse reisdocument kunnen blijven reizen totdat een beslissing is genomen over het vervallen van dat reisdocument, zal dat van rechtswege vervallen zodra het uitreisverbod is opgelegd. Tegen de vervallenverklaring staat geen rechtsmiddel open; de rechtsbescherming tegen het uitreisverbod is van toepassing.

IN WERKING Beoogd 1 juli 2016.

Computercriminaliteit III

STATUS Wetsvoorstel 34 372 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)) is 21 december 2015 ingediend bij de Tweede Kamer.

INHOUD Dit betreft de zogenaamde ‘terughackwet’. Justitie en politie mogen straks bij ernstige delicten in het geheim en op afstand onderzoek doen in onder meer smartphones, computers en servers. Ook mogen met machtiging van de rechter-commissaris gegevens worden gekopieerd of geblokkeerd en mag er worden getapt.

IN WERKING Beoogd 1 juli 2016.

Advertentie