Advocaten in het arrondissement Zeeland-West-Brabant zullen komend jaar worden gevraagd financiële kengetallen van hun kantoor op te geven. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2015 en het werkplan 2016 van het college van toezicht (CvT) van de Nederlandse orde van advocaten dat donderdag 4 februari verscheen.

De plaatselijke dekens en de unit Financieel Toezicht Advocatuur (FTA) bereiden een pilot voor die dit jaar van start zal gaan. Binnen deze pilot zullen financiële kengetallen van advocatenkantoren worden opgevraagd. Jaarlijks krijgt tien procent van de advocatenkantoren een bezoek van de plaatselijk deken. Om een breder en structureler overzicht van de situatie van de balie te krijgen, heeft het college van toezicht de dekens gevraagd om structureel financiële kengetallen op te vragen bij alle kantoren.

In het jaarverslag komt het college bovendien tot de conclusie dat de ondersteuning van de dekens door de uitbreiding van hun toezichttaken meer capaciteit en specialistische kennis vraagt. Volgens het CvT kunnen de dekens dat efficiënter organiseren door meer samen te werken en gebruik te maken van gedeelde expertise, zoals zij nu al doen voor het financieel- en Wwft-toezicht. Voor het indienen van een dekenbezwaar mist het college eenduidige criteria. ‘Dekens dienen vaker een dekenbezwaar in te dienen als er sprake is van een ernstige situatie, zoals vermeend frauduleus handelen,’ zegt voorzitter en algemeen deken Bart van Tongeren. Ook wil het CvT dat de dekens op een uniforme wijze verantwoording afleggen over het toezicht en de klachtbehandeling.

Het college constateert dat de dekens weinig gebruik maken van hun per 1 januari 2015 verkregen extra bevoegdheid: optreden als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Awb. Dekens moeten een beargumenteerde afweging maken tussen de tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke handhaving, vindt het college. Dekens zijn dan ook van plan om vaker gebruik te maken van hun nieuwe bevoegdheden en hebben dat voor 2016 als speerpunt benoemd, zo staat te lezen in het jaarverslag.

Behalve deze aandachtspunten zal het college zich in 2016 richten op de nadere uitwerking van het risico-gestuurde toezicht. De dekens hebben het afgelopen jaar twee risicogebieden geselecteerd: het financieel toezicht en de schriftelijke vastlegging van afspraken met de cliënt. Dit jaar zullen de dekens bepalen hoe zij hun toezicht op deze deelgebieden zullen inzetten. Andere toezichtthema’s zijn de controle op de naleving van de Wwft, het verkrijgen van signalen van ketenpartners en de wijze waarop dekens klachten behandelen.

Sabine Droogleever Fortuyn

Lees hier het jaarverslag over 2015 en het werkplan 2016 van het college van toezicht.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie