Vandaag is een nieuwe versie van de beslagsyllabus gepubliceerd op rechstpraak.nl. Wijzigingen betreffen onder meer de passage over repeterend beslag, mitrailleurbeslag en Vormerkung.

Aan het slot van pagina 2 van de nieuwe beslagsyllabus wordt gewezen op de volgende wijzigingen:

  • Op pagina 12 staat sub 22 niet langer vermeld dat zal worden onderzocht of het mogelijk is ‘grijsmaking’ landelijk in te voeren.
  • De passage over repeterend beslag op pagina 20 is aangepast. Bij het verlof daarvoor zal voortaan worden bepaald dat het verlof een aantal malen (in de regel binnen dertig dagen drie keer na het eerstgelegde beslag) mag worden gebruikt ‘totdat en zolang de beslaglegging nog geen doel heeft getroffen tot het bedrag waarop de door de beslaglegger gepretendeerde vordering door de voorzieningenrechter is begroot’.
  • Op pagina 21 staat nu een verwijzing naar ECLI:NL:HR:2014:3068 (beperkingen aan beslag op vakantiegeld).
  • De passage over de territoriale werking van het beslag op pagina 22 is aangepast aan de herschikte EEX-Vo en wordt alvast verwezen naar de EU-Verordening Europees Bankbeslag, die op 18 januari 2017 in werking zal treden.
  • De tekst over Vormerkung (vooraantekening van koop, zie art. 7:3 BW) op pagina 27-28 is aangepast. Hierover staat nu het volgende: ‘In geval van Vormerkung kan een verlof tot het leggen van derdenbeslag op de koopsom van een registergoed worden verleend. Ingevolge artikel 475h, derde lid Rv, kan in geval van Vormerkung de door de koper gedane betaling van de koopsom aan de notaris tegen de beslaglegger worden ingeroepen, ondanks een na de Vormerkung onder hem gelegd beslag op die koopsom.’
  • Soms wordt verlof gevraagd om onder een groot aantal banken derdenbeslag te leggen terwijl de verzoekende partij niet met zekerheid kan stellen of de beslagdebiteur ook daadwerkelijk bij al die banken een rekening heeft. Ten aanzien van een dergelijk beslag (ook wel hagel- of mitrailleurbeslag genoemd) staat nu op pagina 30 een aantal aandachtspunten in verband met de proportionaliteit en subsidiariteit.
  • In het onderdeel over deelgenotenbeslag op pagina 41 is een opmerking over mogelijke samenloop met een andere vorm van beslag geschrapt.
  • Op pagina 42 is het onderdeel over de inhoud van het verzoekschrift bij een maritaal beslag aangevuld en hier staat verder nu het volgende: ‘Ook als er geen sprake is van een boek 1 BW maar boek 3 BW gemeenschap (bijvoorbeeld gemeenschappelijke woning) kan maritaal beslag worden gelegd op dat gemeenschappelijke goed.’
  • Bij een vreemdelingenbeslag wordt op pagina 44 aangeraden om – in afwijking van het bepaalde in art. 765 Rv – toch vrees voor verduistering te stellen.
  • Ten slotte is op pagina 48 een verwijzing opgenomen naar ECLI:NL:HR:2015:1834 (de in art. 843a lid 1 Rv vereiste ‘rechtsbetrekking’ kan ook een verbintenis uit de wet zijn, zoals bijvoorbeeld een verbintenis uit onrechtmatige daad).

In de beslagsyllabus nieuw opgenomen tekst wordt tot de volgende versie in de kleur oranje afgebeeld. De geschrapte tekst wordt gedurende diezelfde tijd met een inspringing en in een kleiner lettertype in de kleur groen afgebeeld. Minder belangrijke wijzigingen, zoals herstel van verschrijvingen of wijzigingen in de nummering, worden niet gemarkeerd.

Robert Hendrikse
Professional Support Lawyer / Advocaat bij Van Doorne

Advertentie