Het aantal toevoegingen dat de Raad voor de Rechtsbijstand in 2015 heeft afgegeven is met ongeveer 10.000 gedaald naar 435.000 toevoegingen. Er is ook een afname te zien in het beroep dat op het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand is gedaan, ondanks het feit dat meer Nederlanders in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.


Dat blijkt uit de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2015 die de Raad voor de Rechtsbijstand vandaag heeft gepubliceerd. In 2015 werden in totaal bijna 410.000 reguliere toevoegingen afgegeven, dat is 3% minder dan in 2014. Daarnaast werden er ruim 15.200 mediationtoevoegingen afgegeven en ongeveer 9600 lichte adviestoevoegingen. Het bereik van het stelsel is in 2015 gestegen van 36% naar 39%. Deze stijging kan volgens de Raad voor de Rechtsbijstand in belangrijke mate worden toegeschreven aan veranderingen in de belastingwetgeving per januari van het peiljaar 2013. Ook demografische ontwikkelingen spelen hierbij een rol, zoals de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens en de vergrijzing.

Het totale aanbod van rechtsbijstandverleners is in 2015 niet verder toegenomen, hoewel het aantal mediators wel is gestegen. Uit de monitor blijkt dat binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand een grote constante groep van advocaten werkzaam is. Van de 5291 advocatenkantoren waren er ongeveer 3549 actief binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand. In 2014 waren dat er 3433 van de 5105 kantoren.

Per actief kantoor behandelden in 2015 gemiddeld 2,1 advocaten ten minste één toevoeging; dat is iets minder dan in 2014. Vanaf 2006 gemeten, is het gemiddeld aantal advocaten per actief kantoor steeds een beetje afgenomen. De afgelopen jaren is, zowel in absolute aantallen als procentueel gezien, het aandeel vrouwen dat als advocaat aan het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand deelnam, continu gestegen van 45% in 2011 tot 47% in 2015.

Advertentie