Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is niet tevreden over het risico-gestuurd en het financieel toezicht van plaatselijke dekens. Extra inspanningen zijn noodzakelijk. Dat blijkt uit het jaarverslag van het toezichthoudend orgaan.  

Het risico-gestuurd toezicht wordt nog niet gestructureerd genoeg uitgevoerd, concludeert het college. De risico’s zijn nog niet in alle arrondissementen voldoende geïnventariseerd. Ook ontbreken er risicoprofielen. Volgens het college vergt het extra inspanningen van de dekens dat alsnog te realiseren. Ook beveelt het college de dekens aan meer gebruik te gaan maken van de expertise van de unit Financieel toezicht advocatuur.

Naast het risico-gestuurd toezicht en het financiële toezicht gaat het college zich komend jaar richten op het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de verdere professionalisering van de taakuitoefening van de dekens.

De dekens hebben volgens het college het afgelopen jaar ook zichtbare verbeteringen geboekt. Het aantal signalen dat dekens van ketenpartners krijgen, is toegenomen net zoals het aantal dekenbezwaren tegen advocaten. Ook is de manier waarop dekens verantwoording afleggen in hun jaarverslagen verbeterd, volgens het college.

Het college van toezicht (CvT) bestaat uit drie leden. Voorzitter is de deken van de algemene raad van de NOvA, Bart van Tongeren. De andere leden zijn Andrée van Es en Jan de Wit.

Vorig jaar is er een pilot gedaan met het opvragen van financiële kengetallen van alle advocatenkantoren in het arrondissement Zeeland-West-Brabant. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. Het CvT wil voor 2017 dat de dekens op basis van deze pilot een methode ontwikkelen om in een vroeg stadium overzicht te krijgen van financiële problemen bij advocaten. ‘Het doel is dat de dekens daarmee de continuïteit van de dienstverlening van advocaten kunnen bewaken en de risico’s door aantasting van de (financiële) integriteit van advocaten kunnen voorkomen of beperken,’ aldus voorzitter Bart van Tongeren.

‘Wij zien dat het CvT kritisch is, maar ook dat het college ziet dat de dekens en alle ondersteunende medewerkers elke dag weer veel werk verzetten om het toezicht uit te oefenen en klachten te behandelen,’ reageert Emilie van Empel, voorzitter van het dekenberaad op het jaarverslag van het CvT. ‘De dekens werken voortdurend aan het verder verbeteren van het toezicht. Het jaarverslag van het dekenberaad verschijnt eind maart en wij verwachten dat veel openstaande vragen van het CvT daarmee beantwoord kunnen worden.’

Advertentie