Minister Blok (Veiligheid en Justitie) heeft het Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand in consultatie gegeven. Het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt hierin herzien.

In het wetsvoorstel gaat het onder meer om een uitbreiding van de werkzaamheden van het juridisch loket. Personen die te maken hebben met een combinatie van problemen zullen volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie al in een vroeg stadium worden doorverwezen naar de juiste instanties. Nu komt het nog vaak voor dat meerdere malen in een jaar een beroep wordt gedaan op gesubsidieerde rechtsbijstand, terwijl een vroegere doorverwijzing volgens het ministerie veel duurzamer is. Daarnaast kan het Juridisch Loket door introductie van de mogelijkheid van ‘aanvullende rechtshulp’ in de eerste lijn zelf meer eenvoudige zaken oppakken zonder een toevoeging van een advocaat of mediator.

Het kabinet kondigde in 2016 al maatregelen aan als reactie op het rapport van de commissie-Wolfsen ‘Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand’. De conclusie uit dat rapport dat het doel van gesubsidieerde rechtsbijstand – voor minder draagkrachtige burgers een adequate toegang tot het recht waarborgen – wel was bereikt, maar dat het stelsel doelmatiger kon worden ingericht, is in het wetsvoorstel meegenomen.

Met het voorgenomen maatregelenpakket, zowel het individuele maatregelenpakket als het totale pakket in onderlinge samenhang bezien, wordt de essentie van het recht op toegang niet aangetast, volgens het ministerie.

Advertentie