Een initiatiefgroep van de Universiteit Maastricht en de stichting Restorative Justice Nederland heeft dinsdag een initiatief-wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer in Den Haag over bemiddeling in strafzaken. Het wetsvoorstel is bedoeld om herstelrecht beter te verankeren in het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

Volgens de initiatiefnemers zijn wetsbepalingen in de door hen gewenste ontwikkeling naar een meer op herstel georiënteerd straf(proces)recht onmisbaar. Zonder expliciete regels van herstelprocesrecht in het Wetboek van Strafvordering is de kans groot dat er rechtsonzekerheid blijft bestaan alsmede grote verschillen tussen arrondissementen, stellen ze. ‘Dat betekent dat de ene keer of op de ene plek een doortastende conflictpartij of een raadsman wel weet dat hij om bemiddeling kan vragen en de andere keer of op de andere plek niet, en dat er grote verschillen bestaan in de mate van doorverwijzing naar bemiddeling door politieagenten, officieren van justitie en rechters.’

De initiatiefnemers constateren dat de ontwikkeling van een herstelrechtelijke praktijk volop gaande is, maar stellen dat het huidige art. 51h Sv te mager is en te vrijblijvend als basis voor een herstelgerichte afdoening in het strafrecht. ‘Enkel solide wettelijke verankering, zij het met mate en in juiste proportie, kan ertoe leiden dat een landelijke praktijk van herstelgerichte afdoening in het straf(proces)recht zal ontstaan en floreren. Herstelrecht is volgens ons geen luxe, maar noodzaak’, aldus de herstelrechtexperts Jacques Claessen (UM) en Gert Jan Slump (RJN).

Advertentie