De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) spreekt in zijn jaarverslag over 2016 zijn zorgen uit over de gefinancierde rechtsbijstand. ‘Steeds meer kleine kantoren kunnen het niet langer bolwerken. Ook neemt het aantal advocaat-stagiaires in de sociale advocatuur af,’ zegt Bernard de Leest, portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand van de algemene raad. 

Naast zorgen over de financiering, uitte de NOvA in 2016 ook zijn bedenkingen over de beperkte rol van de advocaat bij het verhoor. Desondanks stemde de Eerste Kamer in november in met de wetsvoorstellen verhoorbijstand. Een ander belangrijk thema is het digitaal procederen (KEI). De inspanningen van de NOvA richting zowel de Raad voor de rechtspraak als de balie zijn in 2017 nog verder opgevoerd, meldt het jaarverslag.

Veel aandacht was er ook voor de Commissie Gedragsregels en de beroepsopleiding. De commissie, onder leiding van oud-deken Jan Loorbach, buigt zich over de vraag of de huidige gedragsregels aan actualisering toe zijn. Eind 2017 verwacht de algemene raad een aangepaste set gedragsregels te presenteren. Ook de beroepsopleiding wordt – onder de noemer ‘BA 2020‘ – tegen het licht gehouden met het oogmerk de opleiding toekomstbestendig te maken. Naast vakinhoudelijke aanpassingen gaat het daarbij om trends, zoals de toenemende differentiatie en de noodzaak tot specialisatie. De eerste resultaten van het onderzoek verschijnen in de loop van 2017.

Verder ontwikkelde de NOvA initiatieven als de DilemmApp en Advocaat voor de klas. Momenteel volgt de NOvA onder andere het onderzoek van de commissie Van der Meer naar de puntenaantallen rondom gefinancierde rechtsbijstand. Daarnaast heeft de NOvA halverwege april zijn nieuwe website gelanceerd.

In 2016 kreeg de NOvA negentien miljoen euro binnen. Daarvan bestond ruim twaalf miljoen euro uit bijdragen van advocaten. De orde gaf ruim 18,5 miljoen euro uit, onder andere aan toezicht (1,7 miljoen), tuchtrecht (2,6 miljoen) en belangenbehartiging en communicatie (2,5 miljoen). De beroepsopleiding vergde 6,7 miljoen euro.

Eind 2016 telde Nederland volgens de orde 17.498 werkzame advocaten. De beroepsgroep is relatief jong.  Bijna de helft (8.525) is tussen de 21 en veertig jaar oud. Nog eens 7.476 advocaten zijn tussen de 41 en zestig jaar oud. Amsterdam herbergt de meeste advocaten (5.324), deze zijn voornamelijk werkzaam bij kantoren met zes tot twintig advocaten. In 2016 werden 1.026 nieuwe advocaten beëdigd, voornamelijk in Amsterdam (451) en Rotterdam (120).

Advertentie