Van ‘eindelijk’ tot ‘omslachtig’: de reacties op de nieuwe gedragsregel over confraternele correspondentie wisselen. Gemaakte opmerkingen zien vooral op de nieuwe regels over vertrouwelijke correspondentie. Ook het provisieverbod leidt tot reacties. 

Gedragsregel 24 van het consultatiedocument maakt een einde aan het begrip ‘confraternele correspondentie’. De commissie herijking gedragsregels kiest voor de term ‘vertrouwelijke communicatie’ en een nieuwe regeling. Het voorstel is nu dat advocaten voor verzending van mededelingen die ze vertrouwelijk willen houden dit voornemen duidelijk kenbaar maken. Als vertrouwelijkheid is afgesproken volgt de oude gedragsregel 12. Op die vertrouwelijke mededelingen mag in rechte geen beroep worden gedaan, tenzij ‘het belang van de cliënt dit bepaaldelijk vordert’ en dan alleen na overleg met de advocaat van de wederpartij. Komen de advocaten er niet uit, dan is een gang naar de deken aangewezen.

Opmerkingen

Reacties op dit voorstel variëren van ‘eindelijk’ en ‘prima wijziging’ tot ‘omslachtig’ en ‘met regel 24 kan ik niet uit de voeten’. De NOvA publiceerde de integrale reacties waarvan de indieners toestemming voor publicatie gaven. Waar de een spreekt van ‘een verbetering’ rapporteert een ander ‘grote moeite’ te hebben met de voorgestelde gedragsregel. Een respondent is voor handhaving van de huidige status van confraternele correspondentie. ‘Een breuk met het verleden’ komt ook voorbij in de opmerkingen, met het voorstel voor een overgangsregeling.

Ook de voorgestelde gedragsregel 2 lid 3 over het provisieverbod geeft aanleiding tot reactie. Het verbod om te betalen voor het aanbrengen van zaken blijft gehandhaafd, maar uitzonderingen zijn mogelijk, als het de vrijheid en onafhankelijkheid niet in gevaar brengt. ‘Goed dat het provisieverbod is gehandhaafd in een modern jasje,’ is een van de opmerkingen bij dit voorstel. Een ander vraagt zich af of deze regeling niet tot interpretatiediscussies leidt.

De algemene raad hoopt de nieuwe set gedragsregels eind 2017 vast te stellen.

 

Advertentie