Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een reeks nieuwe delen voor het Wetboek van Strafvordering (Sv) opengesteld voor consultatie. Tot volgend jaar augustus kunnen partijen advies uitbrengen over de boeken 3 tot en met 6. Eerder dit jaar sloot de consultatie voor de boeken 1 en 2.

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering is een langjarig project, dat het ministerie aanvankelijk onder een strak tijdschema tot een goed einde wilde brengen. Op aandrang van diverse partijen in de strafketen is het tempo inmiddels aangepast. Zo zullen de eerste twee boeken niet apart voor advies naar de Raad van State worden gestuurd, hetgeen eerder wel de bedoeling was. Het ministerie wacht eerst de consultatie van de boeken 3 tot en met 6 af. Vervolgens zullen de zes boeken gezamenlijk de procedure richting RvS en het parlement doorlopen.

Boek 3 tot en met 6

Boek 3 behandelt onder meer op welke wijze de officier van justitie kan beslissen om in een zaak vervolging in te stellen. De beklagprocedure tegen de beslissing van de officier van justitie om niet te vervolgen – vooral bedoeld voor slachtoffers en nabestaanden – wordt aangepast en versneld.

Boek 4 betreft de berechting van verdachten. Het ministerie zet in op versterking van de regierol van de rechter. Ook worden de regels voor berechting door de politierechter en de kantonrechter vereenvoudigd. Verder wordt de verschijningsplicht uit het regeerakkoord in boek 4 opgenomen. Het betreft verdachten van zware gewelds- en zedenmisdrijven die in voorlopige hechtenis zitten.

Boek 5 gaat over de rechtsmiddelen, waaronder het hoger beroep tegen vonnissen. Zo hoeft het gerechtshof beslissingen waartegen geen bezwaren zijn ingediend, straks niet meer over te doen. De benadeelde partij krijgt een zelfstandig recht op hoger beroep.

In boek 6 staan de bijzondere regelingen, onder meer gericht op kwetsbare verdachten, zoals kinderen en mensen met een psychische stoornis of verstandelijke beperking.

Slachtoffer

Eerder dit jaar werd de consultatie afgerond van de boeken 1 (strafvordering in het algemeen) en 2 (het opsporingsonderzoek). Bij de aanpassing van de boeken 1 en 2 zal de positie van het slachtoffer nogmaals worden bezien, meldt het ministerie.

Het gemoderniseerde wetboek zal uiteindelijk acht boeken tellen.

Advertentie