Het houden van toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is daarom een van de speerpunten van de lokale dekens voor 2018. Dit jaar zal de Wwft worden aangescherpt als gevolg van de implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. De dekens zullen er onder meer op toezien dat ten minste een advocaat van ieder kantoor volledig op de hoogte is van de Wwft en zijn kennis op peil houdt door ten minste een maal per twee jaar een cursus op het gebied van de Wwft te volgen.

Een tweede aandachtspunt van de lokale dekens is het financieel toezicht. De pilot waarbij in 2017 de financiële kengetallen van alle advocatenkantoren in drie arrondissementen werden opgevraagd, krijgt een vervolg. In 2018 wordt deze pilot in Zeeland-West-Brabant, Noord-Holland, Noord-Nederland en Oost-Brabant voortgezet. Vanaf 2019 gaan de dekens in het hele land kengetallen van advocatenkantoren opvragen.

De kwaliteit van dienstverlening noemt het dekenberaad als derde belangrijk onderdeel van het toezicht. Vanaf dit jaar zijn alle advocaten verplicht deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback (intervisie, peer review of gestructureerd intercollegiaal overleg).

Werkdruk
Uiteenlopende ontwikkelingen zorgen ervoor dat er meer taken bij lokale ordebureaus zijn komen te liggen. Dat stelt het college van toezicht in zijn Werkplan 2018. Hierdoor neemt de werkdruk op deze bureaus toe. Zo leidt de aanpassing van de Wwft ertoe dat advocaten die Wwft-plichtige diensten verlenen, hun risico’s op witwassen en financieren van terrorisme moeten gaan vaststellen en beoordelen. Dekens moeten hier weer toezicht op houden.

Daar komt bij dat lokale ordebureaus vanaf dit jaar zelf de volledige afhandeling van de centrale controle op de verordeningen (CCV) voor hun rekening zullen nemen. Tot en met 2017 verzorgde de Nederlandse orde van advocaten, namens de dekens, de eerste fase van deze controle.
Ook de vernieuwing van de (kantoor) automatisering brengt volgens het college van toezicht vermoedelijk extra werk met zich mee.

‘Dat de werkdruk hoog is, klopt,’ reageert de Amsterdamse deken en voorzitter van het dekenberaad Pieter van Regteren Altena. ‘Het toezicht is geïntensiveerd en er moet dus meer werk worden verzet.’ Of de hogere werkdruk ertoe leidt dat ordebureaus meer mensen zullen moeten aannemen, kan Van Regteren Altena in dit stadium nog niet beoordelen. Zo is de extra belasting door de volledig vernieuwde (bureau) automatisering volgens Van Regteren Altena van tijdelijke aard. Op langere termijn zal deze ook voor meer efficiency zorgen, verwacht hij.

Het kan zijn dat lokale bureaus voor de afhandeling van de CCV tijdelijk extra mensen aannemen. ‘We moeten kijken hoe dat uitpakt. Bovendien gaat het hier om een extra belasting vanaf het einde van het eerste kwartaal en met een piek het tweede kwartaal. In het derde kwartaal gaat het misschien nog om wat rafels maar dan moet de controle naar aanleiding van de CCV opgaven klaar zijn. De lokale ordebureaus kunnen voor deze periode zo nodig extra mensen aantrekken.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie