De nieuwe gedragsregels vervangen de vorige set die uit 1992 stamde. Een commissie onder voorzitterschap van oud-deken Jan Loorbach herijkte de gedragsregels. Een eerste concept werd ter consultatie aangeboden aan verschillende gremia. Ook het college van afgevaardigden gaf input.

Redenen om de gedragsregels te herijken waren tijdsverloop, ingrijpende wijzigingen in de Advocatenwet per 2015 en veranderingen in de praktijk. ‘Een weergave van de anno 2018 binnen de balie levende opvattingen’, beogen de nieuwe gedragsregels te vormen. De algemene raad koos voor een zogeheten ‘levende’ toelichting op de gedragsregels. Als opvattingen in de balie veranderen, dan kan de toelichting in dat geval tussentijds worden aangepast.  

Vertrouwelijke communicatie

Een belangrijke wijziging is het regime rondom vertrouwelijke communicatie. Met deze gedragsregels neemt de balie afscheid van het begrip ‘confraternele correspondentie’. Advocaten die mededelingen vertrouwelijk willen houden, moeten dat voortaan vooraf kenbaar maken (regel 26).

Op die manier ontstaat een gelijk speelveld met andere rechtshulpverleners. Ook bleek de oude regel niet goed te passen bij de waarheids- en substantiëringsplicht van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Schikkingsonderhandelingen blijven wel vertrouwelijk. Vrijuit praten om een schikking te beproeven blijft dus mogelijk.

Provisieverbod  

Een beloning ontvangen of toekennen voor het aanbrengen of ontvangen van opdracht blijft niet toegestaan (regel 2 lid 3). Dat past niet bij de privileges die advocaten zijn gegund. Maar er is een uitzondering op het provisieverbod mogelijk als de advocaat kan aantonen dat hij niet handelt in strijd met de kernwaarden.

Er is ruimte voor innovatie, meent de commissie, via ‘koppelsites’ die vraag en aanbod bij elkaar brengen bijvoorbeeld. Maar advocaten mogen zich daarbij niet laten leiden door hun eigen belang of dat van de tussenpersoon. Slechts het belang van de rechtzoekende is leidend.  

Nieuwe gedragsregels

Gedragsregels vormen een uitwerking van de wettelijke betamelijkheidsnorm van artikel 46 Advocatenwet. Ze zijn een richtlijn voor de praktijkuitoefening als ‘behoorlijk advocaat’. Deze regels vormen overigens niet het tuchtrecht. Ook zijn ze niet bindend voor advocaten zoals verordeningen van de NOvA dat zijn.  

Op 14 februari stelde de algemene raad de nieuwe gedragsregels vast. Overgangsrecht is normaal gesproken niet aan de orde. Vanaf publicatie (op 19 februari a.s.) moeten advocaten hun gedragingen afstemmen op de nieuwe regels.

Dat geldt wat de commissie Loorbach betreft niet voor de gedragsregel over vertrouwelijke correspondentie. Communicatie tussen advocaten tot de publicatie van de herijkte gedragsregels blijft vertrouwelijk. Als er na publicatie in die zaken verder mededelingen worden gedaan blijven die ook vertrouwelijk, tenzij de advocaten iets anders afspreken.  

De nieuwe gedragsregels zullen ook worden gepubliceerd in het volgende Advocatenblad dat op 27 februari verschijnt.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie