Er worden twee soorten klachten geregistreerd. De eerste is een schriftelijke uiting van ongenoegen die wordt ingediend bij de deken. De klacht kan van een cliënt, een andere advocaat of een derde afkomstig zijn. De tweede soort klacht is een dekenbezwaar op grond van artikel 46f Advocatenwet.

Van de in totaal 2.245 geregistreerde klachten was bijna de helft (46 procent) gericht tegen de eigen advocaat. In 2016 was dat met 45 procent nagenoeg gelijk. Het aantal geregistreerde klachten tegen de advocaat van de wederpartij is in verhouding iets toegenomen, namelijk 32 procent in 2017 tegenover 31 procent in 2016 en 29 procent in 2015. Het aantal ingediende dekenbezwaren is ten opzichte van 2016 gestegen. In 2017 zijn 91 dekenbezwaren geregistreerd tegenover 79 in 2016 en 94 in 2015.


Bron: Verslag van werkzaamheden dekenberaad 2017

Kwaliteit dienstverlening
Een groot deel van de klachten over de eigen advocaat ziet op de kwaliteit van de dienstverlening. Veel klagers noemen de kwaliteit als onderwerp van hun klacht als zij teleurgesteld zijn over de uitkomst van een zaak of als zij onterechte verwachtingen hadden over wat een zaak kan opleveren, aldus het verslag van het dekenberaad. ‘Bij verlies van een zaak of een hoge declaratie wordt dan geklaagd over de kwaliteit van de dienstverlening. Na onderzoek blijkt in deze gevallen de klacht vaak ongegrond.’

Hetzelfde geldt volgens het dekenberaad voor de categorie zorg in acht te nemen jegens wederpartij. ‘Dat onderwerp is de grootste categorie bij klachten over de advocaat van de wederpartij, zeker in zaken waarin emoties tussen partijen een rol spelen zoals personen- en familierecht en jeugdrecht. Ook hier spelen onterechte verwachtingen en teleurstelling over de uitkomst van een zaak vaak een rol bij het indienen van een klacht en is de uitkomst vaak dat de klacht ongegrond is.’

De meeste geregistreerde klachten (39 procent) vallen in het rechtsgebied civiel overig. In driekwart van de gevallen wordt een klacht ingediend door een particulier (73 procent). Dat percentage is vergelijkbaar met 2016 (74 procent).

Kantoorbezoeken
Wat betreft kantoorbezoeken bezoekt de deken met behulp van de leden van de raad, de bureaumedewerkers en in sommige gevallen de unit FTA, jaarlijks in ieder arrondissement minimaal 10 procent van alle kantoren in zijn arrondissement. Op 1 januari 2017 waren er 5.297 kantoren geregistreerd. Dat betekent dat 530 kantoren bezocht moesten worden. In totaal zijn er 586 kantoren bezocht.

De meeste kantoorbezoeken (89 procent) vonden plaats bij kleinere kantoren (1-5 advocaten). ‘Dat is niet vreemd als in aanmerking genomen wordt dat 89 procent van het totaal aantal kantoren in Nederland kleine kantoren zijn (1-5) advocaten. Daarnaast is een groot deel van de grotere kantoren al bezocht en resteren vooral de kleinere kantoren over om te bezoeken.’


Bron: Verslag van werkzaamheden dekenberaad 2017

Financieel toezicht
Wat het financieel toezicht betreft hebben in 2017 29 financiële onderzoeken, 587 deskresearches en 19 inhoudelijke en/of Wwft onderzoeken plaatsgevonden. Voor de desk researches is dit een toename van 235 ten opzichte van 2016. Het dekenberaad geeft hiervoor als verklaring dat begin 2017 in het dekenberaad is besloten dat in alle arrondissementen voorafgaand aan een kantoorbezoek de ingediende financiële gegevens van een kantoor standaard door de unit FTA worden beoordeeld. ‘Deze uniforme aanpak heeft geleid tot aanpassing van de best practice kantoorbezoeken, zodat alle advocaten op de hoogte zijn van deze nieuwe werkwijze van de dekens en daarover goed worden voorgelicht.’

Wwft
Uit het verslag van het dekenberaad blijkt verder dat het toezicht in 2017, naast de toezichtfunctie en klachtbehandeling, vier speerpunten kende: de Wwft en in het bijzonder de wijziging van medio 2017, kwaliteitsbevordering, stagiair-ondernemers en privacy en gegevensbeveiliging.

 

 

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie