‘Geen reden opgeven is reden voor wraking’

‘Als er geen reden wordt gegeven door de griffie, zou dat wat mij betreft een goede grond zijn om de voorzitter te wraken, gelet op de belangen van mijn cliënt. Er zou bij mij dan de vrees kunnen ontstaan dat de rechter tegenover mij een vooringenomenheid koestert, in die zin dat het laten doorgaan van de geplande zitting boven het belang wordt gesteld om als advocaat bij de zitting aanwezig te kunnen zijn. Wel dient wraking een uiterste middel te zijn. De rechter moet tegelijkertijd ook een afwijzing van een aanhoudingsverzoek onderbouwen. Zonder een motivering kan immers niet worden vastgesteld of aan de verplichtingen van artikel 6 (lid 1 en 3 onder c) EVRM is voldaan.’ 

– Noa de Leon-van den Berg (41), tucht- en strafrecht­advocaat bij Advocatenkantoor De Leon in Utrecht 

‘Ziekte is een vorm van overmacht’

‘Ik zou eerst bellen om alsnog uitstel te krijgen. Als dat niet wordt verleend, zou ik toch naar zitting gaan. Mocht dat écht geen optie zijn, dat probeer ik een collega in mijn plaats te laten gaan. Mijn ervaring is dat de meeste verzoeken gewoon worden gehonoreerd. Meestal lijkt er namelijk weinig noodzaak om de zitting koste wat kost door te laten gaan. Ziekte is immers een vorm van overmacht. Volgens mij hoeft de griffie geen reden voor weigering te geven, maar er zal natuurlijk in alle redelijkheid wel rekening moeten worden gehouden met het recht van beklaagden om zich door hun belangenbehartiger te laten bijstaan.’ 

– Aldert van der Bent (47), advocaat aansprakelijk­heidsrecht bij Wybenga Advocaten in Rotterdam 

‘Belang van de cliënt staat voorop’

‘Het belang van mijn cliënt staat voor mij altijd voorop, dus moet ik ook zijn of haar belangen ter zitting – en daaraan voorafgaand – zo zorgvuldig mogelijk behartigen. Mocht ik dus écht te ziek zijn, dan stuur ik een collega of wraak ik als uiterste middel de voorzitter. Voor het uitstellen van een zaak gelden geen formele regels; wel bestaat er een wrakingsprotocol. Op verzoek van een partij kunnen tuchtrechters worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid in die zaak schade zou kunnen lijden. Het niet-honoreren van een uitstel om gezondheidsredenen zou in voorkomend geval daaronder kunnen worden begrepen.’  

– Liselotte van Gaalen-van Beuzekom (41), advocaat tuchtrecht en letselschade bij Eye Legal in Utrecht 

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie