Nederland zou hiermee in de voetsporen van Frankrijk treden die begin dit jaar zo’n wet invoerde. De raad vraagt in het jaarverslag aandacht voor ‘de groeiende complexiteit en toenemende onderlinge verstrengeling van regels en een aantal factoren dat deze ontwikkeling in de huidige tijd stimuleert’. Volgens de raad kunnen burgers steeds vaker de weg niet meer vinden in de meer en meer ‘verstrengelde regelingen’. In de steeds verder gedigitaliseerde communicatie tussen burger en overheid wordt ‘ieder formulier al snel zijn eigen regel’.

Het is volgens de raad voor burgers moeilijk te achterhalen welke bepalingen wel of niet van toepassing zijn, ‘terwijl zij bij zelfs geringe overtredingen wel geconfronteerd worden met forse sancties of maatregelen’. ‘Burgers zijn niet de berekenende personen waar de regelgeving van uitgaat. Het zijn mensen die fouten kunnen maken zonder dat dit meteen van kwaadwilligheid getuigt.’

Wisselend jaar

De raad schrijft verder dat het een wisselend jaar had. ‘Er werden minder voorstellen voor advies voorgelegd, maar daaronder wel belangrijke vraagstukken zoals de staat van de euro, het omgevingsrecht, medisch-ethische vraagstukken en de invoering van Europese gegevensbescherming.’

Volgens de raad is Europese samenwerking meer dan ooit onmisbaar om invulling te geven aan bescherming en betrokkenheid. ‘Terugvallen op een stelsel van nationale staten biedt geen perspectief. Om weerstand tegen Europese samenwerking bij burgers weg te nemen, heeft Europa niet primair institutionele veranderingen of grote debatten nodig, maar wel resultaten bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken die afzonderlijke lidstaten boven het hoofd zijn gegroeid.’ Als voorbeeld noemt de raad klimaat, veiligheid en migratie, en toenemende sociaal-economische verschillen binnen de Unie.

Advies in 442 zaken

In 2017 zijn aan de Afdeling advisering 409 zaken ter advisering voorgelegd. In 442 zaken heeft zij een advies uitgebracht. Het grootste deel van de aanvragen ging om de verplichte advisering over (rijks)wetsvoorstellen en algemene maatregelen van (rijks) bestuur (308 zaken). Daarnaast zijn er 36 voorstellen voor onteigening, vijftien naturalisaties en 25 verdragen (verplicht) voor advies aanhangig gemaakt.

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak nam de instroom van nieuwe zaken met ruim 13% toe. De Afdeling bestuursrechtspraak deed ruim 12.800 uitspraken.

Download hier het jaarverslag.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie