Het aantal klachten bij de raden van discipline steeg vorig jaar licht ten opzichte van het jaar ervoor. In 2016 kwamen er 998 klachten binnen bij de raden van discipline. In 2017 waren dat er 1020. Bij het hof kwamen 357 nieuwe zaken binnen. In 2016 waren dat er 337.

De raden gaven 836 tuchtrechtelijke oordelen in 2017. Van deze klachten werden er 290 gegrond bevonden. 65% was ongegrond of niet-ontvankelijk en 4% gegrond zonder dat er een maatregel werd opgelegd. In 15% van de klachten werd een waarschuwing gegeven, bij 8% een berisping, bij 3% voorwaardelijke schorsing en bij 3% onvoorwaardelijke schorsing. Bij 2% van de klachten werd een schrapping opgelegd. De raden legden daarnaast in 2017 zes geldboetes op, tegelijk met een andere maatregel.

Schrappingen
Het totaal aantal schrappingsbeslissingen is van veertien (betreffende twaalf advocaten) in 2016 naar achttien (betreffende veertien advocaten) in 2017 gegaan. De tien advocaten die onherroepelijk zijn geschrapt van het tableau mogen het beroep van advocaat niet meer uitoefenen.

In 2017 beslisten de raden 69 keer op een dekenbezwaar. Twee dekenbezwaren werden ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard, de overige 67 waren gegrond.

De raden ontvingen van de dekens in 2017 meer bijzondere verzoeken dan in 2016. Het ging dan bijvoorbeeld om spoedschorsing van een zieke of gedetineerde advocaat. Het leidde in 2017 tot vijf (2016: twee) spoedmaatregelen ex artikel 60ab (‘tucht-kort geding’) en zes (2016: vijf) ordemaatregelen voor onbepaalde tijd op grond van artikel 60b Advocatenwet.

Hoger beroep
Tegen ongeveer een kwart van de beslissingen van de raden van discipline werd hoger beroep ingesteld bij het Hof van Discipline. Van de 198 beslissingen in hoger beroep in 2017 bevatten er 115 een bekrachtiging en 35 een vernietiging van de uitspraak van de raad van discipline. In de overige hoger beroepszaken kwam het hof niet aan een inhoudelijke beslissing toe: die zaken eindigden in niet-ontvankelijkheid of intrekking. De totale instroom aan zaken bij het hof steeg met 6% van 337 naar 357 zaken.

Het jaarverslag meldt verder dat de zwaarte en bewerkelijkheid van de zaken toeneemt, ‘ook los van het toegenomen aantal dekenbezwaren en verzoeken om bijzondere spoedvoorzieningen’. De tuchtrechter wordt steeds actiever door bijvoorbeeld vaker in een tussenbeslissing nader onderzoek te gelasten. ‘Dat kost tijd, maar bevordert wel de kwaliteit.’

‘Verder zijn er enkele veelklagers die, met onder meer grote aantallen wrakingsverzoeken en klachten over dekens, een onevenredig beslag op de tijd van de tuchtrechter leggen. Dat is niet anders geworden sinds de invoering in 2015 van het griffierecht, dat bedoeld was om de tuchtrechter minder te belasten met zaken die daar niet thuis horen.’

Toegenomen belangstelling
Naast het toegenomen aantal dekenbezwaren en de zwaarte van de zaken is de toegenomen belangstelling in het tuchtrecht en de toegenomen klaagcultuur opvallend, meldt het jaarverslag. ‘Daarbij wordt het tuchtrecht van de verschillende beroepsgroepen steeds meer in vergelijkende zin beoordeeld. Deze ontwikkeling maakt dat het van belang is ook samenwerking te zoeken met andere tuchtcolleges om het tuchtrecht in bredere zin te beschouwen.’

Het hele jaarverslag is hier te bekijken.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie