De NOvA wijst op de enorme hoeveelheid adviesaanvragen op het terrein van het strafprocesrecht die de afgelopen tijd de revue zijn gepasseerd. ‘Naast de vele voorstellen in het kader van het moderniseringstraject, die voortdurend onderhevig zijn aan wijziging en aanvulling, werden tegelijkertijd ook voorstellen uit het regeerakkoord in consultatie gegeven.’

Volgens de NOvA ging het daarbij om ingrijpende voorstellen, zoals een verschijningsplicht voor verdachten ter zitting of de wijziging van de VI-regeling. ‘Toch was er vaak maar weinig tijd voor advisering. De minister wil deze voorstellen kennelijk snel en vooruitlopend op het nieuwe wetboek laten behandelen.’

De NOvA waarschuwt dat dit alles de onderlinge samenhang en de kwaliteit van wetgeving en de advisering daarover niet ten goede komt. ‘Net als de Raad voor de Rechtspraak vragen wij om de mogelijkheid van het geven van een eindoordeel als alle voorstellen gereed zijn. Zo’n eindadvies zit nu niet in de planning, maar zou er wel moeten komen.’

Geen balans

De NOvA constateert op inhoudelijk gebied ‘dat belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een evenwichtig wetboek, maar dat de balans tussen het opsporingsbelang enerzijds en een adequaat niveau van rechtsbescherming anderzijds helaas niet is bereikt’. De adviescommissie strafrecht doet in het advies verschillende suggesties om tot een betere balans te komen.

Zo stelt de commissie bijvoorbeeld dat wanneer wel wordt voorgesteld de verdediging in bepaalde gevallen aan termijnen te binden, zulke voorstellen ook zouden moeten gelden als het gaat om openbaar ministerie, politie en rechterlijke macht.

Financiële krapte

Volgens de NOvA valt of staat het beoogde succes van de procesinleiding en de daarbij behorende regiefunctie van de voorzitter met de vraag of de verdediging tijdig beschikt over de processtukken. ‘In de huidige praktijk is dat vaker niet dan wel het geval met vertraging als gevolg .’ De commissie zegt teleurgesteld te zijn dat in de huidige voorstellen geen enkele prikkel te vinden is voor politie, justitie en rechterlijke macht om dit knelpunt beter op te lossen. De commissie beveelt met klem aan dat hierover alsnog wordt nagedacht en een prikkel wordt ingebouwd.

Daarnaast vraagt de NOvA aandacht voor de financiële krapte in de praktijk van de strafrechtspleging. In het bijzonder in de gefinancierde rechtsbijstand waar inmiddels grote tekorten zijn ontstaan. ‘Tot op heden is er geen zicht op zelfs maar een begin van de investeringen die nodig zijn om deze ontwikkeling te keren.’ De NOvA waarschuwt dat invoering van het nieuwe wetboek op deze manier onverantwoord is en wil daarover met het ministerie in gesprek.

Van alles te weten komen over het imago van de advocatuur en juridische ontwikkelingen? Schrijf u dan hier in voor ons Eeuwcongres.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie