De rechter komt in consumentengeschillen in (ver)bouwzaken doorgaans te laat, stelt de rechtbank. Idealiter komt de rechter er aan te pas als de opdrachtnemer nog in de woning aanwezig is en partijen er onderling niet meer uitkomen. Het werk in geschil is dan inclusief de eventuele tekortkomingen nog zichtbaar voor de rechter en de ingeschakelde deskundige en oplossingen kunnen ter plaatse worden besproken en vastgelegd.

De procedure begint als een kort geding waarin de wederpartij moet worden opgeroepen te verschijnen op de zitting van de voorzieningenrechter (bouwrechter). Deze zitting is op de locatie van het werk. De wederpartij krijgt na het uitbrengen van de dagvaarding twee weken de tijd om schriftelijk te reageren. Blijft een reactie uit dan gaat de zitting op locatie niet door. Aan de eisende partij wordt dan de keuze gelaten of de zaak als kort geding wordt voortgezet. In dat geval volgt een reguliere kort gedingzitting in de rechtbank.

De kosten van de procedure zijn gelijk aan de kosten van een kort geding, vermeerderd met de kosten van het deskundigenbericht en de reiskosten van de deskundige. Voor deze procedure wordt een beroep gedaan op een van vier geselecteerde deskundigen. Deze deskundigen rekenen een vast tarief van 1.452 euro inclusief btw. Gedurende de pilot komt hiervan 600 euro voor rekening van partijen. Het overige wordt gesubsidieerd door de Rechtspraak.

Advertentie