De regionale dekens zijn vertegenwoordigd in het dekenberaad en moeten tot overeenstemming komen over het toezichtbeleid. Dat kost vaak te veel tijd, concludeert het college van toezicht in het jaarverslag.

Te weinig capaciteit van de bureaus van de lokale orden en een gebrek aan financiële armslag, veroorzaken volgens het CvT bovendien met enige regelmaat problemen in de uitvoering van besluiten. Bureaus in grote arrondissementen hebben meer mogelijkheden dan bureaus in kleinere arrondissementen. Daar moet volgens het college een oplossing voor komen.

Stappen

In het jaarverslag beschrijft het CvT dat de dekens de afgelopen jaren stappen vooruit hebben gemaakt in de uitoefening van het toezicht. Zo hebben ze beleid ontwikkeld voor het houden van risico-gestuurd toezicht. Ook zijn er afgelopen jaren pilots uitgevoerd waarbij financiële kengetallen van alle advocatenkantoren in de betrokken arrondissementen zijn opgevraagd. Deze pilots zijn ervoor bedoeld om in een vroeg stadium mogelijke problemen in de financiële huishouding van advocatenkantoren op te sporen. Bovendien wordt er recidivebeleid ontwikkeld.

Daarbij bemerkt het CvT dat dekens alert reageren bij de klachtbehandeling, vaker gebruik maken van het dekenbezwaar en consequenter een dekenstandpunt formuleren dan voorheen. Nu komt het er volgens het college op aan dat ‘de dekens gaan uitvoeren wat ze op de rails hebben gezet’.

Systeemtoezicht

De Wet positie en toezicht advocatuur is vier jaar geleden in werking getreden. Daarmee kwamen het college van toezicht en het systeemtoezicht tot stand. De kern van deze vorm van toezicht is dat de lokale dekens belast zijn met het toezicht op advocaten en de klachtbehandeling in hun arrondissement. Het college van toezicht houdt weer toezicht op de regionale toezichthouders.

Algemeen deken, Johan Rijlaarsdam, is de voorzitter van het college. Oud-Kamerlid en voormalig wethouder van Amsterdam Andrée van Es en voormalig topambtenaar bij het ministerie van Financiën Jeroen Kremers, zijn de twee kroonleden. Aan het eind van dit jaar wordt het toezicht op de advocatuur door het ministerie van Justitie en Veiligheid geëvalueerd.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie