De Orde heeft een rechtsgebiedenregister in het leven geroepen. Elke advocaat moet daarin aangeven op welke rechtsgebieden hij of zij werkzaam is – maximaal vier. Het register is bedoeld als een instrument om de kwaliteit van de advocatuur te verhogen.

Over het register is kennelijk diep nagedacht. Het is fijnmazig en uitgebreid: het omvat maar liefst 33 hoofdrechtsgebieden, en 63 subcategorieën. In die subcategorieën zit echter één dubbeltelling: de categorie “slachtofferzaken” duikt tweemaal op (onder 21-i en 23-a), dus eigenlijk zijn het er slechts 62.

Dat kun je afdoen als een futiele definitiekwestie, maar dat zou voorbijgaan aan twee zaken. Ten eerste de consequenties die voortvloeien uit het register. Het register heeft namelijk rechtstreeks gevolgen voor het aantal jaarlijks te behalen opleidingspunten. Ten tweede de diversiteit van rechtsterreinen waarop een slachtofferadvocaat zich begeeft. Per definitie zijn dat er minstens twee, want de vordering van de benadeelde partij is een civielrechtelijke vordering die wordt ingediend en behandeld in het strafproces.

De dubbeltelling schept verwarring en roept vragen op bij slachtofferadvocaten. Moet ik nu beide categorieën aanvinken? Moet ik dan twee keer zo veel opleidingspunten halen? Mag ik hiernaast nog drie andere rechtsgebieden aanvinken? En hoe zit het met rechtsgebieden die ik ook moet bijhouden om slachtoffers adequaat te kunnen bijstaan, zoals bestuursrecht en burgerlijk procesrecht?

Per brief van 30 januari 2019 heeft de Stichting LANGZS bij de Orde om aandacht gevraagd voor deze verwarring, en voorgesteld om een aparte categorie in het leven geroepen voor slachtofferzaken. De Orde heeft laten weten dat hier geen plannen voor bestaan, maar dat het signaal wordt doorgegeven aan de werkgroep ten behoeve van de evaluatie.

Dat is een teleurstellende Paarse Krokodil. “Bedankt voor het aandragen van een oplossing, maar we werken er niet aan mee.” Nu zijn we daar als (slachtoffer)advocaten wel aan gewend, maar het is jammer dat zelfs onze eigen Orde zich zo ongeïnteresseerd en klanton-vriendelijk opstelt.

Misschien moet er een afzonderlijk rechtshulppakket komen voor sociale advocaten die door de Orde met een kluitje in het riet worden gestuurd?

Deze rubriek biedt ruimte aan opiniërende artikelen van externe auteurs. De naar voren gebrachte opvattingen zijn niet noodzakelijkerwijs die van de redactie.

Advertentie