Externe financiers van massaclaimzaken mogen geen enkele binding hebben met bestuurders van een claimstichting of met de advocaten die optreden namens die stichting. Dat staat in de nieuwe zogeheten claimcode, die maandag is overhandigd aan minister Dekker (voor Rechtsbescherming).

De nieuwe code vervangt de vorige die dateerde van 2011 en biedt richtlijnen voor claimstichtingen of – verenigingen. Een van de aanpassingen betreft  (derden)financiering van collectieve acties.

De commissie Claimcode vindt het van belang de onafhankelijkheid van belangenorganisaties te waarborgen en belangentegenstellingen met externe financiers te voorkomen. De nieuwe richtlijnen schrijven onder meer onderzoek voor naar de achtergrond en reputatie van de externe financier. Verder dient de claimstichting erop toe te zien dat haar advocaat in dezelfde zaak geen andere opdrachten aanneemt van de externe financier.

De commissie Claimcode biedt ook nadere richtlijnen voor de interne financiering van claimstichtingen. Dat deze geen winstoogmerk mogen hebben, blijft overeind, net zoals in de vorige code. Niettemin komt er meer ruimte voor de eigen kas. Claimstichtingen mogen een ‘redelijk’ deel van een schikkingsopbrengst van een zaak voor zichzelf houden. Met dat geld kunnen ze dan toekomstige collectieve claims financieren.

Ook mogen bestuurders van claimstichtingen ‘binnen bepaalde grenzen’ worden betaald voor hun werk.

De claimcode 2019 is te verkrijgen bij uitgeverij Boom Juridisch.

menigte-5

Wet massaschade komt met gebreken

De recent aangenomen Wet massaschade biedt consumenten voor het eerst de mogelijkheid hun schade collectief te verhalen.

Advertentie