De rechtbank Amsterdam start in juni met een nieuwe, verkorte procedure. Volgens de rechtbank is het een tussenvorm tussen kort geding en traditionele bodemprocedure.

De verkorte procedure is bedoeld voor bodemzaken die geen uitgebreide getuigenverhoren of deskundigenonderzoek vereisen. Ze worden ongeveer hetzelfde behandeld als een kort geding. De zaak moet er volgens de rechtbank dan ook wel geschikt voor zijn. De verkorte procedure is alleen mogelijk als beide partijen het daar over eens zijn.

Spoedeisendheid is – anders dan bij kort geding – geen voorwaarde voor toelating tot de verkorte procedure. Omdat het een bodemzaak is kunnen niet alleen veroordelende, maar ook constitutieve en declaratoire beslissingen worden gegeven.

De zaak wordt na ontvangst van de concept-dagvaarding op zo kort mogelijke termijn ingepland op een zitting (comparitie na antwoord). Het verweer tegen de vordering dient uiterlijk twee weken voor de zitting in het bezit te zijn van de rechtbank en de eisende partij.

Komt er op de zitting geen schikking tot stand, dan wordt gestreefd naar een mondelinge uitspraak. Is ook dat niet mogelijk, dan wordt op een termijn van maximaal vier weken schriftelijk een bodemvonnis gewezen. De rechtbank zegt het nieuwe initiatief al besproken te hebben met vertegenwoordigers van de advocatuur en deurwaarders.

Advertentie