Het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek naar onder meer het bestaan van een relatie tussen twee hoofdofficieren van justitie. Zij hebben ten onrechte van de relatie geen melding gemaakt en deze tot 2016 steeds ontkend.

De uitkomsten van het onderzoek zijn hard aangekomen bij het huidige college. Vooral omdat de langdurige overschrijding van gedragsnormen door twee leidinggevenden uit de topstructuur schadelijke gevolgen heeft gehad voor de gehele organisatie en haar medewerkers en voor het vertrouwen in de leiding van het OM. Ook heeft de top van de organisatie naar het oordeel van de commissie langere tijd niet goed gehandeld toen het gedrag van de betrokkenen werd gemeld.

Pijnlijk

Volgens collegevoorzitter Van der Burg is het ‘bijzonder pijnlijk’ is wat de commissie heeft vastgesteld.‘Het imago van het OM, dat onkreukbaar moet zijn, is beschadigd door het verwijtbare gedrag van twee hoofdofficieren en hoe de top van het OM daarmee is omgegaan.’

Het college vindt het onaanvaardbaar dat zij een relatie, die gemeld had moeten worden, bij herhaling hebben ontkend. De hoofdofficier van het parket Rotterdam is sinds gisteren geschorst. Het buitengewoon verlof van de hoofdofficier van het Functioneel Parket is verlengd. Het College is van plan de vacatures voor hoofdofficieren van het parket Rotterdam en het Functioneel Parket op korte termijn open te stellen.

Hoge standaarden

Het college onderschrijft verder de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie. ‘Het OM moet aan hoge standaarden van fatsoen en integriteit voldoen. Binnen de organisatie was het beeld ontstaan dat voor collega’s in hoge posities andere maatstaven golden. Dat is niet acceptabel,’ aldus Van der Burg.

Het college herkent de gevoelens van onvrede binnen het OM. De commissie stelt vast dat de eerste stappen zijn gezet naar een beter en opener werkklimaat. Het integriteitsbeleid is aangescherpt en er is bijzondere aandacht voor compliance, oftewel de naleving van regels waaraan moet worden voldaan. Het Bureau Integriteit binnen het OM krijgt een onafhankelijker en sterkere positie met een eigen budget. Verder heeft het OM sinds 1 januari een nieuwe benoemingenbeleid voor de topstructuur.

Plan van aanpak

Het college stelt voor eind mei een uitgewerkt plan van aanpak op om de aanbevelingen van de commissie om te zetten naar actiepunten. Het college bekijkt ook de mogelijkheid om net als de rechtspraak een deels externe visitatiecommissie in te stellen, die kijkt naar de kwaliteit en verbeterpunten van de organisatie.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie