Van een uitspraak van het Hof van Discipline kun je niet meer in beroep. Je kunt alleen herziening vragen, maar dan moeten er fundamentele rechtsbeginselen zijn geschonden. Mr. X vond dat daarvan in zijn geval sprake was.

Hij trad op voor een verzekeraar in een langlopende zaak tegen de ouders van een meisje dat bij de geboorte letselschade had opgelopen. In een poging de zaak te schikken vond een bespreking plaats tussen partijen en hun advocaten. Daar kwam mr. X met een rekenrapport van vijf pagina’s dat kort daarvoor was uitgebracht aan de schaderegelaar. Dat rapport trok de omvang van de zorgbehoefte in een eerder rapport, dat op gezamenlijk verzoek van partijen door Trivium was opgesteld, in twijfel. De ouders vonden dat klachtwaardig: dat Trivium-rapport kwam volgens hen overeen met een bindend advies. Door tijdens de bespreking opeens met een tegenrapport te komen had mr. X hen overvallen.

De raad van discipline Arnhem-Leeuwarden verklaarde de klacht ongegrond, omdat het niet ging om een bindend advies, de ouders niet in hun belangen waren geschaad en mr. X het rapport pas kort voor de bespreking had ontvangen.

In appel maakte het Hof van Discipline een vergissing bij de vaststelling van de feiten: het door mr. X op het laatste moment ingebrachte rapport van vijf pagina’s werd verward met een ander rapport van meer dan dertig pagina’s dat in de zaak een rol speelde. De klacht zoals door het Hof geherformuleerd en behandeld richtte zich op de informatie-achterstand die van het plotseling inbrengen van dat dikke rapport het gevolg was. Volgens het Hof had mr. X de belangen van de ouders onnodig geschaad door ‘een min of meer uitgebreide contrarapportage’ in te brengen, die had geleid tot ‘een forse informatie-achterstand’ en dus ‘substantiële ongelijkwaardigheid’.

Het Hof voegde daaraan toe dat advocaten zich bij schikkingsonderhandelingen aan dezelfde regel moeten houden als bij zittingen en comparities: je stuurt je ‘producties’ ruimschoots op tijd (meestal worden termijnen van minimaal één à twee weken gehanteerd volgens het Hof) aan elkaar toe. Op zijn minst had mr. X de wederpartij veel eerder op de hoogte moeten stellen van het feit dat men de conclusies van het op gezamenlijk verzoek uitgebrachte rapport wilde bestrijden.

Waarschuwing

Het leidde tot een waarschuwing voor mr. X, die daarvan dus herziening vroeg. In de eerste plaats omdat het Hof was gegaan van een onjuiste feiten- en klachtbeschrijving, ten tweede omdat het Hof zijn handelen had getoetst aan een regel die hij niet kon kennen omdat die pas later was geformuleerd.

Het Hof corrigeert zichzelf op basis van het eerste bezwaar. De ouders hadden geklaagd dat ze overvallen waren door dat korte rekenrapport, dat inging tegen een bindend advies, terwijl het Hof ervan maakte dat het ging om een andere, omvangrijke tegenrapportage – met als gevolg een grote informatie-achterstand.

Dat is voldoende om de uitspraak te herzien. Partijen mogen nog twee rondjes reageren en dan neemt het Hof een nieuwe beslissing.

Hopelijk komt daarin dan (weer) naar voren hoe het zit met die regel dat je in schikkingsonderhandelingen dezelfde regels moet hanteren als bij het overleggen van producties in een procedure.

Voor geïnteresseerden in herziening: het Hof heeft op zijn site een herzieningsprotocol gepubliceerd.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie