Het is voor het eerst dat het dekenberaad (het overlegorgaan van de dekens) en de lokale orden de verantwoording over het toezicht hebben gebundeld in één jaarverslag. Door afzonderlijk verslag te doen ontstond de laatste jaren een verbrokkeld beeld van het toezicht, aldus het dekenberaad.

De dekens hebben in 2018 zogeheten risicogestuurd toezicht geïmplementeerd. Samenwerking en harmonisatie in de uitvoering waren de belangrijkste thema’s binnen het dekenberaad. Zo is de registratie van klachtbehandeling, bemiddeling en toezicht binnen de verschillende bureaus in een nieuw landelijk geautomatiseerd systeem (Amadeus) gegoten. Op het terrein van de Wwft en het bestuursrecht is expertise gebundeld in kenniscentra.

Financieel toezicht

De markt van juridische dienstverlening verandert, aldus het dekenberaad. Zo stijgt het aantal alternatieve aanbieders van juridische diensten en is er een tendens waarneembaar waarin overheid en rechtspraak steeds meer aansturen op vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Als gevolg van de marktontwikkelingen en de druk die hierdoor op de financiële soliditeit van menig kantoor is komen te staan, heeft het financieel toezicht aan aanmerkelijk belang gewonnen, meldt het jaarverslag. ‘Deze handschoen wordt in de komende jaren meer en meer opgepakt.’

In 2018 zijn in totaal 17.491 opgaven in het kader van de Centrale Controle op de Verordening (CCV) getoetst. De dekens hebben in totaal 566 kantoorbezoeken afgelegd. Afgezet tegen een totaal van 5.515 advocatenkantoren in Nederland, is in 2018 10 procent van de kantoren bezocht. Daarnaast heeft er in 279 gevallen specifiek toezicht plaatsgevonden naar aanleiding van een signaal rondom financiën.

DB-4-kantoorbezoeken

Pilot kengetallen

In 2018 heeft de pilot kengetallen bij 55 kantoren aanleiding gegeven tot nadere monitoring. De in 2017 in de arrondissementen Zeeland-West-Brabant, Noord-Holland en Noord-Nederland gestarte pilot kengetallen is in 2018 met het arrondissement Oost-Brabant uitgebreid.

Op basis van de pilot heeft het dekenberaad in 2018 besloten dat de opvraag van kengetallen een structureel instrument van toezicht wordt. Dit jaar wordt de pilot daarom uitgebreid met de arrondissementen Limburg, Gelderland en Overijssel. In 2020 worden in alle arrondissementen jaarlijks de kengetallen opgevraagd.

DB-4-kengetallen

Wwft

Het dekenberaad heeft in 2018 door middel van cursussen en voorlichting gewerkt aan de bewustwording van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daardoor is het aantal adviezen van het kenniscentrum Wwft met 50 procent toegenomen, meldt het jaarverslag. In 2018 heeft veertien keer een nader onderzoek plaatsgevonden in het kader van de Wwft.

In 2018 hebben de dekens beleid geformuleerd met betrekking tot het toezicht en de handhaving van de Wwft. Dat beleid is neergelegd in de beleidsregel toezicht Wwft 2018 en de beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2018. Dit jaar wordt ingezet op het vergroten van de kennis van de Wwft onder advocaten. Daarnaast zal actief en gericht onderzoek plaatsvinden naar de naleving van de bepalingen van de Wwft.

Klachten

Ten opzichte van 2017 (2.259) is het aantal klachten jegens advocaten in 2018 (2.301) licht gestegen. In 2016 lag het aantal klachten op 2.303. ‘Selectie op kwaliteit en normconform gedrag begint aan de poort, meer bepaald bij het aannamebeleid van stagiairs en hun begeleiding,’ aldus het dekenberaad. De dekens hebben in 2018 daarom beleid geformuleerd met betrekking tot de toelating en de begeleiding van stagiairs. Dat beleid is in de arrondissementen neergelegd in de beleidsregel stage en patronaat 2018. Ook hebben de dekens nadere afspraken gemaakt over het te hanteren beleid rond recidiverende advocaten. Deze afspraken worden in 2019 in een beleidsregel vastgelegd.

DB5-klachten

Voor 2019 heeft het dekenberaad drie speerpunten geformuleerd: de financiële positie/kwetsbaarheid van kantoren, (kennis van) de Wwft en eenmanskantoren met extra kwetsbaarheid.

Bekijk hier het hele jaarverslag

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie