De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met de intrekking van de KEI-wet uit 2016 zoals die gold voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Als straks ook de Eerste Kamer instemt, betekent dit dat per 1 januari 2020 verplicht digitaal procederen in handelszaken voor de civiele rechter bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland wordt stopgezet.

Het wetsvoorstel regelt dat straks alle rechtbanken weer hetzelfde procesrecht hebben. Daarmee komt een einde aan de huidige situatie, met een apart procesrecht voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en een ander procesrecht voor de overige rechtbanken.

De intrekking van de KEI-wet volgt op het vastlopen van de ambitieuze digitaliseringsplannen van de Rechtspraak, een debacle dat de schatkist tientallen miljoenen euro’s heeft gekost.

Advocaten in asiel- en bewaringszaken blijven wel verplicht digitaal procederen. Ook bij de Hoge Raad blijft die verplichting bestaan.

Advocaten die, na inwerkingtreding van de wet, een civiele vorderingsprocedure starten bij de rechtbanken Midden-Nederland of Gelderland, moeten dat weer zoals voorheen op papier doen met een dagvaarding. De Rechtspraak zegt nog te onderzoeken hoe moet worden omgegaan met de digitale procedures die dan nog onderweg zijn.

Procesvernieuwing

De KEI-wet uit 2016 regelde niet alleen de digitalisering, maar bracht ook vernieuwingen in het civiele procesrecht. Het wetsvoorstel dat nu is aanvaard regelt dat enkele vernieuwingen uit de KEI-wet worden overgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Die gaan daarmee in civiele zaken voor alle rechtbanken en hoven gelden.

De rechter krijgt meer ruimte om regie te voeren in het begin van de procedure, voorafgaand aan en tijdens de mondelinge behandeling. Ook vervalt het pleidooi. In plaats daarvan komt de mogelijkheid voor partijen om hun stellingen nader te onderbouwen. De Rechtspraak wil deze veranderingen per 1 januari 2020 invoeren. Het is nog niet duidelijk wanneer andere onderdelen van de KEI-wet worden ingevoerd, zoals de procesinleiding en strakkere termijnen.

Advertentie