Dekker had de Tweede Kamer toegezegd nog voor het zomerreces te informeren over de stand van zaken rondom de stelselvernieuwing. Met zijn brief doet hij zijn toezegging gestand. De brief bevat een uitvoeringsplan voor de stelselherziening en gaat in op de samenwerking met betrokken partijen zoals de advocatuur, gemeenten, mediators en verzekeraars.

Dekker heeft tot dusver niet meer dan contouren van het nieuwe stelsel geschetst. Aan de hand van pilots wil hij zijn plannen nader invullen. Met de toegezegde 10 miljoen euro hoopt de minister de pilots van de grond te tillen.

Het geld zal worden verdeeld via de Raad voor Rechtsbijstand en is bedoeld voor ‘betere vergoedingen voor dienstverleners die initiatief nemen om de vernieuwing in de gewenste richting verder uit te werken’.

Dekker zegt pilots te willen stimuleren op die gebieden waar de vergoedingen volgens de Commissie-Van der Meer het meest achterblijven, zoals bij echtscheidingszaken.

De tien miljoen komt bovenop de eerder toegezegde zes miljoen euro bestemd om sociaal advocaten te helpen bij de overgang te maken naar het nieuwe stelsel. De Raad voor Rechtsbijstand gaat samen met de NOvA uitzoeken hoe dat geld het best kan worden besteed. Dekker denkt daarbij aan ondersteuning in ICT, het faciliteren van opleidingen en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Diner

Dekker lijkt in zijn brief aan de Kamer zijn toon te hebben gematigd. Waar hij zich eerder ronduit kritisch toonde naar de advocatuur, zoekt hij nu de samenwerking. Onder het motto ‘samen aan de slag’ zegt de minister vaart te willen maken met de stelselherziening,  maar ook zorgvuldig te werk te willen gaan. ‘De veranderopgave is omvangrijk en ik vind het van groot belang om aandacht te geven aan de verhoudingen met en relatie tussen betrokken partijen. Wat ons bindt is het belang van de rechtzoekende. De toegang tot het recht voor de meest kwetsbare mensen is de belangrijkste drijfveer voor alle betrokkenen.’

Dekker meldt de Tweede Kamer de afgelopen maanden te hebben geïnvesteerd in een betere verhouding met zijn gesprekspartners. Zo heeft er – weliswaar op initiatief van de algemeen deken – een informeel diner plaatsgevonden van de top van het departement met de algemene raad van de NOvA.

Daarnaast zijn er nieuwe spelregels afgesproken voor het zogeheten topberaad op het ministerie van Justitie en Veiligheid, waaraan de NOvA, Raad voor Rechtsbijstand, Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, het Juridisch Loket, VNG, Verbond van Verzekeraars en de Mediatorsfederatie Nederland deelnemen. Volgens de minister zijn alle deelnemers het erover eens dat het topberaad adviseert over de inrichting van het stelsel, ‘vanuit het gemeenschappelijk belang om de toegang tot het recht voor alle rechtzoekenden te waarborgen en waarbij de rechtzoekende/burger centraal staat’.

afname sociaal advocaten

Dekker: kwart toevoegingszaken kan zonder advocaat

Minister Dekker verwacht dat 15 tot 25 procent van de huidige toevoegingszaken in de toekomst zonder tussenkomst van advocaten kan worden afgehandeld.

ActieRdam

Deel van Dossier

Gefinancierde rechtsbijstand

Het dossier Gefinancierde Rechtsbijstand: over de herziening van het stelsel en de gevolgen voor de sociale advocatuur.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie