Een van de voorstellen van de NOvA is om het dekenberaad, waarin de dekens maandelijks vergaderen, de bevoegdheid te geven beleidsregels vast te stellen. ‘Het landelijke bestuursorgaan dekenberaad zou moeten worden gepositioneerd binnen het publiekrechtelijke lichaam NOvA,’ schrijft de beroepsorganisatie. Om dit te realiseren is een wetswijziging nodig.

Op dit moment heeft het college van toezicht nog de taak om beleidsregels te bepalen voor het toezicht en de klachtbehandeling, die bindend zijn voor de dekens. Met de nieuwe beleidsbevoegdheden voor het dekenberaad, moet het college van toezicht volgens het bestuur van de NOvA de bevoegdheid krijgen het dekenberaad te gaan controleren. ‘Het college van toezicht zou een aanwijzing moeten kunnen geven aan het dekenberaad als bestuursorgaan als het gaat om het vaststellen van toezichtbeleid. Daarnaast kan het college van toezicht een aanwijzing geven aan de individuele deken als het gaat om de uitvoering van het toezicht in een arrondissement.’

Benoeming dekens

De voorstellen van het bestuur van de NOvA aan het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn bedoeld om de kwaliteit van het toezicht verder aan te scherpen, schrijft de beroepsorganisatie. Hiermee levert ze een bijdrage aan de evaluatie van de Wet positie toezicht advocatuur (Wpta) die sinds januari 2015 het stelseltoezicht regelt. Aan het eind van dit jaar moet deze evaluatie zijn afgerond.

Ook stelt de algemene raad een verandering voor in de manier waarop een deken wordt benoemd. Op dit moment wordt een deken gekozen door de advocaten in het arrondissement waarop hij toezicht houdt. ‘De kwaliteit van het toezicht is gebaat bij een deken die autonoom is ten opzichte van de onder toezicht staande advocaten en advocatenkantoren,’ schrijft de algemene raad. Daarom stelt het bestuur van de NOvA voor dat een ‘nader te onderzoeken instantie de lokale deken benoemt op voordracht van de lokale jaarvergadering. Het is dan niet langer de lokale orde zelf die de deken benoemt, maar een ander gremium binnen de NOvA. Via een voordracht van de lokale ordevergadering kan er wel lokale binding behouden blijven.’

Financiering toezicht

Een ander punt dat de NOvA naar voren brengt in haar position paper is dat de financiële bijdrage die de advocaat betaalt, sterk verschilt per arrondissement. Ook heeft een kleinere balie minder financiële middelen dan een grotere balie. ‘Het is van belang de financiële draagkracht van met name kleinere balies te vergroten, zonder dat de advocaten in die arrondissementen aanmerkelijk meer moeten bijdragen. Een mogelijke oplossing is dat de financiering van het toezicht landelijk wordt georganiseerd. Dit zou kunnen via een centrale inning van de lokale hoofdelijke omslagen waarna via een verdeelsleutel de gelden ten behoeve van het toezicht en de klachtbehandeling worden verdeeld tussen de lokale orden.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie