In een overzichtsuitspraak van april 2019 sprak de Afdeling bestuursrechtspraak zich uit over de betekenis en toepassing van uitspraken in vreemdelingenzaken die zij met een verkorte motivering afdoet. In de praktijk stuiten deze uitspraken soms op onvrede, omdat de Afdeling alleen met korte standaardoverwegingen aangeeft waarom hoger beroep tegen een uitspraak van de rechter niet slaagt.

Advocaten, rechters, vertegenwoordigers van de IND en wetenschappers overlegden naar aanleiding hiervan twee keer in door de Afdeling bestuursrechtspraak georganiseerde bijeenkomsten. Deze gesprekken hebben geleid tot een nieuwe werkwijze van de Afdeling die per 1 januari van dit jaar is ingegaan.

Vanaf dit jaar gaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vaker uitspraken in bestuurszaken doen met een beknopte motivering. ‘Het gaat dan om zaken waarbij er iets schort aan de uitspraak van de rechtbank, ook al leidt dit niet steeds tot vernietiging van die uitspraak,’ licht de Raad van State toe. ‘Deze uitspraken worden niet op grond van artikel 91, tweede lid van de Vreemdelingenwet gedaan, want ze worden juist uitgeschreven, zonder gebruik te maken van de verkorte motivering.’

In andere zaken, waarin de RvS er wel voor kiest om het hoger beroep met die verkorte motivering (op grond van artikel 91, tweede lid van de Vreemdelingenwet) af te doen, zal zij vaker dan voorheen gaan uitleggen waarom zij daarvoor kiest, door gebruik te maken van die korte, toelichtende standaardzinnen.

Onafhankelijke wetenschappers zullen dit jaar onderzoeken of de nieuwe werkwijze oplevert wat de Afdeling bestuursrechtspraak daarvan verwacht, schrijft de Raad van State in het persbericht. De resultaten van dat onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2021 gepubliceerd.

vrouwe

Raad van State spreekt met advocaten over ongemotiveerde uitspraken

Bij de Raad van State gaan op 15 mei advocaten de discussie aan over het nut van gemotiveerde uitspraken.

Vertrouwen in de rechtspraak

Vreemdelingenrechtadvocaat Erik Scheers (Scheers Advocatuur, Den Haag) ging in mei vorig jaar met andere specialisten in het vreemdelingenrecht in overleg met de Raad van State over het nut van gemotiveerde uitspraken in het Vreemdelingenrecht. In zijn blog noemt hij de nieuwe werkwijze van de Raad van State ‘winst voor het vreemdelingenrecht en, meer algemeen, voor het vertrouwen in de rechtspraak’.
Hij voegt daar in een telefonische reactie aan toe: ‘Elke vorm van meer openheid, betere motivering kan ik alleen maar toejuichen. Wel zal de praktijk moeten uitwijzen hoe dit uitwerkt. Wordt hiermee het gevoel van “oneigenlijk gebruik maken” van de mogelijkheid zaken ongemotiveerd af te doen weggenomen?’ 

Scheers doelt hiermee op het ongemotiveerd afdoen van hoger beroepen in het vreemdelingenrecht. ‘Naast de zaken waarin fundamentele rechtsbeginselen naar voren zijn gebracht verdienen met name die zaken waarin is gevraagd Europese regels uit te leggen volgens Europees recht en het EVRM een motivering.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie