Het CVT maakt elk jaar een rondgang langs de elf lokale dekens. Een bevinding van de dekens is dat de financiële situatie van kantoren die overwegend werkzaam zijn in de gefinancierde rechtsbijstand in het algemeen verslechtert. Dat wordt onderstreept door berichten over advocaten die hun sociale praktijk afbouwen of beëindigen, constateert het college. ‘Het is denkbaar dat een kwetsbare financiële positie negatieve gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening en integriteit van de betrokken advocaten.’

Het college dringt er op aan dat de lokale dekens deze categorie advocaten goed in het oog houden. Daarbij zouden ze gebruik dienen te maken van data-analyse. Met ingang van dit jaar moeten de dekens van alle kantoren de financiële kengetallen opvragen. ‘Deze gegevens worden digitaal aangeleverd, wat kwantitatieve analyse mogelijk maakt. Een dergelijke werkwijze leidt er tevens toe dat de dekens in hun verantwoording meer inzicht kunnen geven in de staat van de advocatuur, bijvoorbeeld in de financiële gezondheid van kantoren.’

Het CVT vraagt de dekens te zorgen voor voldoende toezichthoudende capaciteit, zodat ze onderzoek kunnen doen bij kantoren waar sprake is van mogelijke financiële risico’s en om kantoren te monitoren als de financiële situatie zorgelijk is. Waar nodig en mogelijk moet actie worden ondernemen ‘om verdere verslechtering te voorkomen of schadelijke gevolgen te beperken’, aldus het college.

Anti-witwaswet

Het CVT stelt verder dat de dekens als toezichthouder gestructureerder te werk moeten gaan. De anti-witwaswetgeving (Wwft) vereist dat de dekens in kaart brengen welke risico’s advocatenkantoren lopen, stelt het CVT in zijn jaarverslag.  ‘De dekens hebben nog weinig inzicht in de risicoprofielen van advocaten(kantoren) die Wwft-plichtige diensten verlenen. Daardoor is het voor de dekens thans niet goed mogelijk om de frequentie en intensiteit van het toezicht te bepalen en hun capaciteit in te zetten daar waar de risico’s zijn.’

Het CVT constateert dat de dekens de afgelopen jaren steeds uniformer zijn gaan opereren. Zo is er een gezamenlijke aanpak gecreëerd in geval van advocaten die meerdere malen hun boekje te buiten gaan. Bovendien zijn er normen opgesteld voor het analyseren van financiële kengetallen van kantoren.

Recidive

Het college meent dat het van belang is dat de lokale dekens meer inzicht geven in hun werkzaamheden, zodat de buitenwereld daar kennis van kan nemen. Zo blijken de dekens er geregeld op aan te sturen dat advocaten die structureel onvoldoende functioneren zichzelf laten schrappen.
Van januari 2018 tot en met mei 2019 zouden 29 advocaten zich hebben laten uitschrijven onder druk van de dekens. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de tuchtrechter laat schrappen. Deze schrappingen zijn echter niet zichtbaar in de verantwoording van de dekens, constateert het CVT. Het optreden van de dekens in geval van recidive is daarmee effectiever dan uit de beschikbare cijfers blijkt.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie