In verreweg de meeste gevallen betrof het een klacht tegen de eigen advocaat. De meeste van deze klachten vielen in de categorie ‘Kwaliteit van de dienstverlening’ of ‘Communicatie bejegening cliënt’. Een klacht tegen de advocaat van de wederpartij komt ook vaak voor. Daarbij ging het meestal om ‘Vrijheid/Ruimte van handelen’.

Het totale aantal klachten nam vorig jaar toe met 275 ten opzichte van 2018, toen de dekens 2.301 klachten behandelden. In 2016 en 2017 stond de teller op respectievelijk 2.303 en 2.259 klachten. Niettemin relativeren de lokale dekens in hun gezamenlijke jaarverslag de cijfers. ‘Dit betekent dat hoogstens een kleine 7 procent van het totaal aan advocaten in 2019 met een klacht te maken heeft gehad’, schrijven duo-voorzitters Monique Brink en Jan-Frederik Schnitzler. Ze wijzen er verder op dat het merendeel van de klachten wordt ingetrokken of dat de klager zich neerlegt bij het inhoudelijke standpunt van de deken. Slechts in 458 gevallen werd de kwestie niet opgelost en de klacht voorgelegd aan de raad van discipline.
Schnitzler en Brink verbinden geen conclusies aan de cijfers. ‘De dekens wordt nogal eens gevraagd om een mening te geven over de staat van de advocatuur. Dat is echter lastig op basis van deze cijfers. De klachtcijfers fluctueren per jaar en het gaat om relatief kleine aantallen klachten op het totaal aantal advocaten en het totaal aan door hen behandelde dossiers’, schrijven ze.

Dekenbezwaar

In 2019 hebben de dekens in 65 zaken een dekenbezwaar ingediend. In de meeste gevallen betrof het dekenbezwaren met betrekking tot een inbreuk op de gedragsregels, de financiële administratie van de advocaat of de kantoororganisatie. Van de 44 zaken die tot een beslissing hebben geleid, is het dekenbezwaar in 32 gevallen gegrond verklaard.
Verder zijn in 2019 van 2.473 advocatenkantoren de financiële gegevens gecheckt aan de hand van opgevraagde financiële kengetallen. Dit is ruim 40 procent van het totaal aan kantoren. Daarmee hebben de dekens een flinke stijging gerealiseerd ten opzichte van 2018. Toen werden in totaal 1.502 keer de kengetallen opgevraagd.
In 2019 waren er zo’n 5.646 advocatenkantoren. Hiervan zijn 593 kantoren door de dekens bezocht. Dat is iets meer dan een jaar eerder toen 566 kantoorbezoeken werden afgelegd.

Wwft

De dekens besteedden het afgelopen jaar extra aandacht aan de financiële positie van kantoren, de Wwft en aan eenmanskantoren met veronderstelde extra kwetsbaarheid. Dat leidde tot 251 extra signalen voor nader onderzoek. In totaal openden de dekens 918 dossiers, werd 502
keer nader onderzoek gedaan naar de naleving van wet- en regelgeving en namen ze 351 keer de financiële situatie van een kantoor onder de loep. In 55 zaken werd nader toelatingsonderzoek gedaan.
De dekens hebben in 2019 ook stappen gezet om de eigen slagvaardigheid te vergroten. Zo werden ze het onderling eens over besluitvorming op basis van een gekwalificeerde meerderheid. Deze werkwijze is sinds 1 januari van dit jaar van kracht.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie