Afgelopen vrijdag opende het kabinet de internetconsultatie van een wetsvoorstel bedoeld om belastingontduiking aan te pakken. Daarmee geeft het vervolg aan de brief die de staatssecretaris van Financiën in januari 2017 naar de Tweede Kamer stuurde, in reactie op de Panama Papers. Partijen hebben tot eind oktober de tijd om hun reactie te geven.

Transparantie

In de toelichting op het wetsvoorstel zegt het kabinet ‘fiscale transparantie’ belangrijk te vinden, zodat de Belastingdienst over informatie kan beschikken die voor belastingheffing en invordering van belang zijn. Als een belastingplichtige een notaris of advocaat inschakelt voor juridische bijstand, stuit de fiscus op een gesloten deur omdat de betreffende informatie onder het verschoningsrecht valt.

Dat is niet eerlijk, stelt het kabinet. ‘Het is niet rechtvaardig dat wanneer het gaat om stukken die ook bestaan los van de vertrouwensrelatie met de notaris of advocaat, zoals jaarstukken of bankafschriften, de ene belastingplichtige die stukken niet aan de Belastingdienst behoeft te verstrekken, enkel en alleen omdat hij die stukken op enig moment ook aan een notaris of advocaat heeft overgelegd, terwijl iedere andere belastingplichtige die stukken wel moet verstrekken.’

Verduidelijken

Het kabinet stelt voor om het wettelijke fiscale verschoningrecht ‘te verduidelijken en aan te passen, zodanig dat recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat informatie die een belastingplichtige in het kader van de belastingheffing en invordering aan de Belastingdienst zou moeten geven zonder dat een notaris of advocaat betrokken is, ook gegeven zal moeten worden indien de belastingplichtige wel een notaris of advocaat inschakelt.’

Volgens het kabinet draagt het voorstel bij aan het tot stand komen van een juiste en eerlijke belastingheffing, zonder dat aan de essentie van het wettelijke fiscale verschoningsrecht afbreuk wordt gedaan.

Rekeningafschriften

Per saldo komt het er op neer dat het kabinet van het wettelijke fiscale verschoningsrecht alle informatie uitzondert die nu al moet worden verstrekt in situaties waarbij geen sprake is van een notaris of advocaat. Daarbij moet worden gedacht aan jaarverslagen, accountantsverklaringen en rekeningafschriften.
Het kabinet wil ook duidelijker maken wat wél onder het verschoningsrecht valt: dat zijn gegevens en inlichtingen die rechtstreeks verband houden met de juridische dienstverlening, zoals in de jurisprudentie van de Hoge Raad is uitgemaakt. Deze ‘verduidelijking’ laat de reikwijdte van het fiscale verschoningsrecht ongewijzigd, aldus de toelichting.

Verschoning

Het gevecht om verschoningsrecht

In januari kondigde staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes aan het ‘fiscale verschoningsrecht’ te willen aanpassen. De NOvA…

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie